BLOGS JUDITH ROUMOU

LATEST DUTCH DEVELOPMENTS: SECRET MEMO BY PLASTERK: 50-55RST INVESTIGATORS ARE BEING SENT TO ST MAARTEN

50-55 RSTers to St. Maarten for two large-scale and long-term investigations | Photo Nieuws360The Hague – The Netherlands plans to infuse 20 million Euros in the fight against crime in St. Maarten. According to a secret memorandum, source: the Amigoe in Curacao. The ‘Proposed approach to law enforcement on St. Maarten in 2015-2016’ is undated, unsigned and printed on plain paper, but was part of a dossier by Minister Ronald Plasterk (PvdA) of the Interior and Kingdom Relations 16 January, the National Council of Ministers submitted. That document is also on behalf of Minister Opstelten (VVD) Ivo Opstelten drawn from Security and Justice and includes, according to the introductory text ‘a proposal to address the acute problems of law enforcement Sint Maarten.
IT APPEARS THAT THE ST MAARTEN GOVERNMENT IS UNAWARENothing suggests that the content of the Government of St. Maarten is aware. The proposal on its merits judged it is not likely that the Cabinet Marcel Gumbs nor Minister of Justice, Dennis Richardson will ever agree. The document concluded that the Netherlands top off the current strength of military police investigators and further plans to station some 50 to 55 officers in Philipsburg. Salary, housing, IT, travel and security costs of the operation are estimated at 10 million euros per year. The additional staffing includes both investigating the benefit of the Criminal Investigation Team (RST), a special prosecutor to include financial and economic crime plus staff, a magistrate and “experienced criminal judges from the Dutch judiciary for longer or shorter time to the Joint Court can be connected. The additional RST’ers – all Dutch police officers including specialists – are employed in a yet to be established team that is headed to assist the Attorney General (PG). This explains the activities of the team not accountable to the Minister of Justice, but by the Judicial Four Country Consultation (JVO) of which also form part of Curacao and Aruba. FOCUS ON ORGANIZED CRIME The authors of the memorandum assume that this team two large-scale and long-term investigations can do. Which will, as they expect, leading to “a growing stream of large and complex criminal cases.” The special investigation team will focus their sights on “organized crime that St. Martin of society undermines by mixing upper and lower world, through disruption of economic sectors and the societal-and financial-economic transactions and by (conscious or unconscious) corruption of critical components of the rule of law. ” There, the remark is added that “it appears that there is sufficient information available to launch various investigations. It is for the PG to provide research assignments to the team. Only then will be finally determined how many policemen Netherlands broadcasts to Sint Maarten. A remarkable part of the proposal involves the formation of a kind of intelligence within the RST in the note slightly veiled “information organization” called. ,, The organization works closely with various national and international intelligence agencies. ” Also, there will be active information exchange with the Royal Military Police and the Coast Guard. What is the current status of the proposal is unclear. Because it is part of the deliberations in the RMR resting there on the note disclosure. It is also not known whether Plasterk during his visit on 19 January to Sint Maarten with Gumbs has talked about. The prime minister on Monday presented its own St. Martin’s plan to bind to fight the crime, based on the recommendations of the committees White and Oosting.
rst

50-55 RSTers naar Sint Maarten voor twee grootschalige en langdurige opsporingsonderzoeken | Foto Nieuws360

Den Haag – Nederland is van plan de komende twee jaar twintig miljoen euro extra te steken in de bestrijding van de criminaliteit op Sint Maarten. Dat blijkt uit een geheime notitie waarvan een kopie in handen is van deze krant. Het ‘Voorstel aanpak ten aanzien van de rechtshandhaving op Sint Maarten 2015-2016’ is niet gedateerd, op blanco papier geprint en ook niet ondertekend, maar maakte deel uit van een dossier dat minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 16 januari aan de Rijksministerraad heeft voorgelegd. Het bewuste document is mede namens minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie opgesteld en behelst, aldus de inleidende tekst ‘een voorstel tot aanpak van de acute knelpunten rechtshandhaving Sint Maarten’. Uit niets blijkt dat de inhoud met de regering van Sint Maarten is afgestemd. Het voorstel op zijn merites beoordelend ligt het ook niet in de rede dat het kabinet Marcel Gumbs er ooit mee zal instemmen want als het aan Nederland ligt wordt minister Dennis Richardson van Justitie ten dele buitenspel gezet. Uit het document kan worden opgemaakt dat Nederland bovenop de huidige sterkte aan rechercheurs en marechaussees nog eens zo’n 50 tot 55 functionarissen in Philipsburg wil stationeren. Aan salaris, huisvesting, ICT, reiskosten en beveiliging worden de kosten van de operatie op 10 miljoen euro per jaar geraamd. De extra personele inzet betreft zowel opsporingsambtenaren ten behoeve van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), een speciale officier van justitie voor onder andere financieel- economische criminaliteit plus staf, een rechter-commissaris en ‘ervaren strafrechters uit de Nederlandse rechterlijke macht die voor langere of kortere tijd aan het Gemeenschappelijk Hof verbonden kunnen worden’. De extra RST’ers – allen Nederlandse politiefunctionarissen onder wie specialisten – worden tewerkgesteld in een nog op te richten team dat onder leiding komt te staan van de procureur- generaal (PG). Deze legt voor de activiteiten van het team geen verantwoording af aan de minister van Justitie, maar aan het Justitieel Vierlandenoverleg (JVO) waarvan ook Curaçao en Aruba deel uitmaken.

RICHTEN OP GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

De opstellers van de notitie gaan ervan uit dat dit team twee grootschalige en langdurige opsporingsonderzoeken kan doen. Die zullen, zo verwachten zij, leiden tot ‘een groeiende stroom van omvangrijke en complexe strafzaken’. Het speciale opsporingsteam gaat het vizier richten op ‘georganiseerde criminaliteit die de samenleving van Sint Maarten ondermijnt door vermenging van onder- en bovenwereld, door ontwrichting van economische branches en het maatschappelijk- en financieel-economisch verkeer en door (bewuste of onbewuste) corrumpering van cruciale onderdelen van de rechtstaat’. Daar wordt nog de opmerking aan toegevoegd dat ‘gebleken is dat er voldoende informatie beschikbaar is om verschillende onderzoeken te starten’. Het is aan de PG om onderzoeksopdrachten aan het team te verstrekken. Dan pas zal ook definitief kunnen worden bepaald hoeveel politiemensen Nederland naar Sint Maarten uitzendt. Een opmerkelijk onderdeel van het voorstel betreft de vorming van een soort inlichtingendienst binnen het RST, in de notitie enigszins verhullend ‘informatieorganisatie’ genoemd.

,,De organisatie werkt nauw samen met verschillende nationale en internationale inlichtingendiensten.”

Tevens zal er sprake zijn van actieve informatie- uitwisseling met de Koninklijke Marechaussee en de kustwacht. Wat thans de status van het voorstel is, is onduidelijk. Omdat het deel uitmaakt van de beraadslagingen in de RMR rust er op de notitie geheimhouding. Het is ook niet bekend of Plasterk er tijdens zijn bezoek op 19 januari aan Sint Maarten met Gumbs over heeft gesproken. De premier heeft maandag een eigen Sint Maartens plan gepresenteerd om de strijd aan te binden met de misdaad, gestoeld op de aanbevelingen van de commissies Wit en Oosting.

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.