PETER DE WITTE

BREAKING NEWS: HOLLAND TO CARRY OUT INVESTIGATION INTO ST MAARTEN’S UNDERWORLD WITHOUT THE ASSISTANCE OR INTERFERENCE BY LOCAL POLICE OR POLITICIANS.

As promised during the March 20th 2015 General Consultation on the “State of the Administration of Aruba,
Curacao and St Maarten and the General Consultation of the Kingdom Conference of May 20th 2015. The Judicial quad-partite
consultations of June 8th 2015 which took place in St Maarten, also on behalf of the Minister of Defense and Justice on
strenghtening law enforcement in the countries of the Caribbean part of the Dutch Kingdom.
This letter thus also focuses on the Motion by Van Raak and Bosman concerning an investigation within the framework of the
Kingdom concerning the illegal interaction between the Curacao and St Maarten underworld.
Aruba, Curacao and St Maarten after the Judicial Quad-partite consultations of last January. Given a detailed response to
the proposals of the Netherlands, which are processed by the Netherlands in a joint plan. This plan, which defines the
guidelines and still needs to be developed further, is a part of the Judicial quad-partitie consultations of June 8th 2015.
During this Judicial Four Party Consultation, the Ministers of Justice of Aruba, Curacao, and St Maarten affirmed the
need to strenghten law enforcement in the Caribbean part of the Dutch Kingdom. Additional comments and suggestions from the
Caribbean countries will be put forward shortly in favor of the further development of the joint deployment. In
processing this input will be considered whether it is necessary to establish a working group towards the Judicial
Four-Party consultations to take place on December 9th 2015.
It appears that an investigation into the illegal connection between the underworld and the Curacao and St Maarten is a part of
this plan.I shall, together with the Minister of Defence and Security will continue efforts to strenghten the structure
deemed necessary by the Judicial Quad-partite consultations on the law enforcement chain in the countries
of the Dutch Caribbean part of the Kingdom through chapeter IV of the National Budget to provide financial coverage.
Ahead of the comprehensive plan to strenghten law enforcement in the countries of the Caribbean part of the Kingdom of
St Maarten a protocol agreed on May 24 2015 which will see the establishment of an Integrity Chamber and the strenghtening of the
law enforcement chain in St Maarten.
The Ordinance Integrity Chamber on 18th August adopted by the Statesof St Maarten. If the agreement of the protocol
have not sufficiently seized their short term in an ordinance. I shall after constulting the Kingdom of the Raad van Staat
by order in National Board Guarantee the legal basis.
The first steps to prioritize the Integrity House at this time.
The protocol also remains for the provisions on strenghtening the law enforcement in full force. Agreed to the strenghtening
of law enforcement givena boost financially of 22.1 million Euro for the period of 2015-2017.
We have the Attorney General of Curacao, St Maarten and the BES Islands, respect the efforts of the Public Prosecutor,
the police chief of the National Police, with respect to the deployment of the RST and the President of the Joint Court
requested these funds to provide a programmatic approach and strengthening the fight aginst cross-border crime and
crimes against the severity or frequency or the organized context in which they commetted a serious breach of the law.
Whereby priority transboundary subversive crime must be tackled. This highly international and interregional crimes
a direct threat to both countries both in the Caribbean and in the Netherlands. This crime undermines the Kingdom as
a whole and should therefore be fought at a Kingdom level.

The Criminal Investigation Team, the Public Minister and the Joint Court will deploy as many specialized capacity
in this context the benefit of St Maarten. This may, after consultation with the Chief in St Maarten provide a direct line
of authority to the Office of the Attorney General. Although the deployment is primarily focused in St Maarten,
it will also have an effect on Curacao.

SXM ST MAARTEN POLICE SINT MAARTEN POLICE KPSM ST MAARTEN NEWS JUDITH ROUMOU (231)
Zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg over de ‘Staat van het bestuur Aruba, Curaçao en Sint Maarten’ van 31 maart 2015 en het Algemeen Overleg over de Koninkrijksconferentie van 20 mei 2015 informeer ik u – nu het Justitieel Vierpartijenoverleg van 8 juni 2015 op Sint Maarten heeft plaats gevonden – mede namens de minister van Veiligheid en Justitie over de versterking van de rechtshandhaving in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Deze brief richt zich daarmee tevens op de motie Van Raak en Bosman aangaande een onderzoek in het kader van het Koninkrijk naar de (illegale) geldstromen tussen de onder- en bovenwereld op Curaçao en Sint Maarten.

Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben na het Justitieel Vierpartijenoverleg van januari jl. een inhoudelijke reactie gegeven op de voorstellen van Nederland, welke door Nederland zijn verwerkt in een gezamenlijk plan. Dit plan, dat de hoofdlijnen omschrijft en nog nadere uitgewerkt dient te worden, is ingebracht in het Justitieel Vierpartijenoverleg van 8 juni jongstleden.

explorationhahahaha

Tijdens dit Justitieel Vierpartijenoverleg hebben de Ministers van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten uitgesproken zich te herkennen in het plan en daarmee de noodzaak tot versterking van de rechtshandhavingsketen in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Additionele opmerkingen en suggesties van de Caribische landen zullen op korte termijn worden aangedragen ten behoeve van de verdere uitwerking van de gezamenlijke inzet. Bij de verwerking van deze inbreng zal worden bekeken of het noodzakelijk is om richting het Justitieel Vierpartijenoverleg van 9 december 2015 een werkgroep in te stellen om de uitwerking ter hand te nemen. Het is mijn inzet dat een onderzoek naar de (illegale) geldstromen tussen de onder- en bovenwereld op Curaçao en Sint Maarten onderdeel uitmaakt van dit plan.

Tevens heeft het Justitieel Vierpartijenoverleg uitgesproken zich blijvend te zullen inspannen voor het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de uitvoering van het plan. Ik zal mij, samen met de minister van Veiligheid en Justitie, in blijven spannen om de door het Justitieel Vierpartijenoverleg noodzakelijk geachte structurele versterking van de rechtshandhavingsketen in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk mede van Nederlandse zijde via Hoofdstuk IV van de Rijksbegroting van financiële dekking te voorzien.

Vooruitlopend op het integrale plan ter versterking van de rechtshandhaving in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk is met Sint Maarten op 24 mei 2015 een protocol overeengekomen dat ziet in de instelling van een Integriteitskamer en de versterking van de rechtshandhavingsketen op Sint Maarten.

De Landsverordening Integriteitskamer is op 18 augustus door de Staten van Sint Maarten vastgesteld. Indien de afspraken uit het protocol niet of onvoldoende op korte termijn hun beslag krijgen in een Landsverordening, zal ik na advisering door de Raad van State van het Koninkrijk bij Algemene Maatregel van Rijksbestuur de juridische basis borgen.

Onverlet het vorenstaande, worden de eerste stappen om de Integriteitskamer feitelijk in te richten op dit moment gezet.

Tevens blijft het protocol voor de bepalingen betreffende de versterking van de rechtshandhaving onverkort van kracht. Om de afgesproken versterking van de rechtshandhaving een impuls gegeven is in totaal €22,1 miljoen beschikbaar voor de periode 2015-2017. Wij hebben de procureur-generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van de BES, terzake de inzet van het Openbaar Ministerie, de korpschef van de Nationale Politie, terzake de inzet van het RST en de president van het Gemeenschappelijk Hof gevraagd om met deze middelen te voorzien in een programmatische aanpak en versterking van de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en misdrijven die gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerde verband waarin ze worden gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken. Waarbij met voorrang de grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit aangepakt moet worden. Deze in hoge mate internationale en interregionale misdaad is een rechtstreekse bedreiging voor zowel de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk als voor Nederland. Deze ondermijnende criminaliteit schaadt daarmee het Koninkrijk als geheel en dient daarom ook in Koninkrijksverband te worden bestreden.

Het Recherche Samenwerkingsteam, het Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijk Hof zullen in dit kader zoveel mogelijk gespecialiseerde capaciteit inzetten ten behoeve van Sint Maarten. Daarbij kan, na overleg met de hoofdofficier op Sint Maarten, worden voorzien in een rechtstreekse gezagslijn met het parket van de procureur-generaal. Hoewel de inzet primair gericht is op Sint Maarten zal deze naar verwachting eveneens effect hebben op Curaçao.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.H.A. Plasterk

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.