St Maarten News St Martin Weather Sxm Crime Politics Government Updates

Curacao Prosecutors on the alert for voter fraud OM Curacao alert op stemfraude

Curacao Prosecutors on the alert for voter fraud OM Curacao alert op stemfraude

OM Curacao alert for vote fraud WILLEMSTAD – On September 30, 2016, the elections for the new Parliament of Curaçao. The different political parties will campaign to achieve as much as possible votes to be represented that way in the States.

Free, secret and fair elections are the basis of democracy. The importance of this is in the Constitution and in international treaties. A voter has the right to cast his vote without interference and to keep the contents of his choice for himself. Participating in the elections is an important acquired right that in many parts of the world is not obvious.

An example that election is not conducted in a fair way of buying and selling votes, be it cash or other favors / promises. Around every election reached the Public Prosecutor (OM) in Curacao weather signals that voters are bribed to cast their vote for a particular party or person.

This affects the free and fair conduct of the elect and is also punishable. The Prosecution points out, the fact that it is forbidden to pay an elector for his vote. It is also forbidden to be paid as a voter for voting for a particular party or person. Both the briber and the bribed voters can be punished with imprisonment of up to two years.

The Prosecution will be extra vigilant during the period until the elections for signs of bribery and these studies.

Article 2:44 of the Criminal Code Curaçao Member 1. Any person who on the occasion of a legally required written election by gift or promise bribes someone to his or another’s right to vote or not, or to exercise certain manner, shall be punished with imprisonment not exceeding two years or a fine of the fourth category.
Paragraph 2. With a maximum The punishment the voter or authorized representative of a voter who

Curacao Prosecutors on the alert for voter fraud OM Curacao alert op stemfraude

by gift or promise bribe to some late. Source dutch caribbean legal portal
Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder
About Google TranslateCommunityMobileAbout GooglePrivacy & TermsHelp

Curacao Prosecutors on the alert for voter fraud OM Curacao alert op stemfraude

Curacao Prosecutors on the alert for voter fraud OM Curacao alert op stemfraude

OM Curacao alert op stemfraude
WILLEMSTAD – Op 30 september 2016 vinden de verkiezingen plaats voor de nieuwe Staten van Curaçao. De verschillende politieke partijen zullen campagne voeren om zoveel mogelijke stemmen te behalen om op die manier vertegenwoordigd te worden in de Staten.

Vrije, geheime en eerlijke verkiezingen staan aan de basis van de democratische rechtsstaat. Het belang hiervan is in de Staatsregeling en in internationale verdragen vastgelegd. Een kiezer heeft het recht om zonder enige beïnvloeding zijn stem uit te brengen en de inhoud van zijn keuze voor zichzelf te houden. Deelnemen aan de verkiezingen is een belangrijk verworven recht, dat in vele delen van de wereld niet vanzelfsprekend is.

Een voorbeeld dat verkiezingen niet op een eerlijke manier verlopen is het kopen en verkopen van stemmen, het zij met contant geld of door andere gunsten/beloftes. Rond elke verkiezing bereiken het Openbaar Ministerie (OM) in Curaçao weer signalen dat kiezers zich laten omkopen om hun stem op een bepaalde partij of persoon uit te brengen.

Dit beïnvloedt het vrije en eerlijke verloop van de verkiezen en is bovendien strafbaar. Het Openbaar Ministerie wijst er dan ook op het feit dat het verboden is om een kiezer te betalen voor zijn stem. Ook is het verboden om als kiezer betaald te worden voor een stem op een bepaalde partij of persoon. Zowel de omkoper als de omgekochte kiezer kan gestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar.

Het Openbaar Ministerie zal gedurende de periode tot aan de verkiezingen extra oplettend zijn op signalen van omkoping en deze onderzoeken.

Artikel 2:44 Wetboek van Strafrecht Curaçao Lid 1. Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn of eens anders kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Lid 2. Met ten hoogste dezelfde straf wordt gestraft de kiezer of de gemachtigde van een kiezer die

zich door gift of belofte tot een of ander laat omkopen. source dutchcaribbeanlegalportal

http://dutchcaribbeanlegalportal.com

http://www.sxmnews1.com

http://www.sxmpolicenews.com

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.