St Maarten News St Martin Weather Sxm Crime Politics Government Updates

Report in English and Dutch Ex Curacao Prime Minister Schotte vs Keyser Soze

Report in English and Dutch Ex Curacao Prime Minister Schotte vs Keyser Soze

pepe sulvarand and sidekick peterson

pepe sulvarand and sidekick peterson


Rapport over ‘samenzwering tegen kabinet-Schotte’

WILLEMSTAD — Er circuleert sinds dit weekeinde een rapport over een onderzoek naar personen die het kabinet-Schotte ten val zouden hebben gebracht. Het rapport lijkt te zijn samengesteld door bureau Marketing Counterintelligence dat echter onvindbaar is in het bedrijvenregister van de Curaçaose Kamer van Koophandel.

Wie een zoekvraag intikt op Google naar Marketing Counterintelligence wordt verwezen naar de LinkedIn-pagina en de website van het bedrijf. Op LinkedIn heeft het bedrijf dat niet aangeeft waar het zich bevindt slechts twee volgers. De website bestaat slechts uit een afbeelding van het logo. Verder niets. Wie er achter het bureau schuilt is onduidelijk. Ook is niet duidelijk wie opdracht heeft gegeven tot het onderzoek.

De anonieme onderzoeker focust in het 47 pagina’s tellende rapport op 19 personen en partijen die mogelijk zouden hebben samengewerkt om Gerrit Schotte in diskrediet te brengen. Er wordt zelfs gesproken van karaktermoord. Dit zou zijn gebeurd door het lekken van privédocumenten en door het verspreiden van valse aantijgingen. De ‘samenzweerders’ zouden onder anderen onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang, Nicolaas Herders van Knipselkrant Curaçao en oud-gouverneurs Frits Goedgedrag en Adèle van der Pluijm-Vrede zijn.

Op internet vergaarde informatie zou deze beschuldiging staven. De opsteller van het rapport concludeert dat met steun van de Nederlandse regering, lokale politici en geheime diensten er in 2012 een coup zou zijn gepleegd. Volgens het rapport moet er een diepgaand onderzoek komen naar het handelen van het Kabinet van de Gouverneur, de geheime diensten op Curaçao en in Nederland en het kantoor van de advocaat-generaal moet komen. Dit onderzoek zou door ‘een hogere autoriteit’ moeten worden uitgevoerd.
Report on ‘conspiracy against Schotte-cabinet’
WILLEMSTAD – There has been circulating since the weekend, a report on a study of people who would have overthrown the Schotte-cabinet. The report seems to have been composed by agency Marketing Counterintelligence however not be found in the companies register of the Curaçao Chamber of Commerce.

it was keyser soze!
it was keyser soze!
Who typed a search on Google for Marketing Counterintelligence refers to the LinkedIn page and the website of the company. On LinkedIn, the company does not specify where it is located only two followers. The website consists of only an image of the logo. Nothing else. Who is behind the desk is unclear. Nor is it clear who commissioned the research.

The anonymous researcher focuses on the 47-page report on 19 persons and parties who would have worked possible to discredit Gerrit Schotte. There is even talk of character assassination. This would be done by leaking private documents and by spreading false allegations. The ‘conspirators’ were among others independently Staten Omayra Leeflang, Nicholas Shepherds Knipselkrant Curacao and former governors Goedgedrag and Adèle van der Pluijm-Vrede.

Internet information gathered would support this accusation. The author of the report concludes that with support from the Dutch government, local politicians and secret services would have committed a coup in 2012. According to the report, there should be a thorough investigation into the actions of the Office of the Governor, the secret services in Curacao and should come in the Netherlands and the office of the Advocate General. This research should be carried out by “a higher authority”.

who is keyser soze?
who is keyser soze?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.