St Maarten News St Martin Weather Sxm Crime Politics Government Updates

PDF English Dutch Translation Plasterk Letter To The Second Chamber No More Loan Extensions For St Maarten

PDF English Dutch Translation Plasterk Letter To The Second Chamber No More 26 Million Guilder Loan Extensions For St Maarten

Minister Plasterk Minister Of Interior Affairs informed The Second Chamber concerning the extension of a 26 Million Guilder / 10.6 million Euro loan to St Maarten which expired on October 12th 2016

kamerbrief-over-verlening-aflopende-lening-sint-maarten
ENGLISH TRANSLATION OF DUTCH PDF DOCUMENTS

kamerbrief-over-verlening-aflopende-lening-sint-maarten
I would like to inform you of the terms of the extension  of a loan of 26 million Naf – (. € 10.6 million) which was loaned to St. Maarten and expired on October 12, 2016.
In recent years, St. Maarten did not meet its budget therefore they cannot pay off this loan. St Maarten in fact intended to refinance the loan by entering into a new loan through ongoing enrollment programs in the Netherlands. The refinancing of maturing loans is very common for countries.
On August 18, 2016, the Financial Supervision Curaçao and Sint Maarten (CFT) gave its consent for the loan request of Sint Maarten for the purpose of refinancing the loan. At the time of the claim, according to the CFT, St Maarten still met the standards of the RFT and its designation. In order to borrow from the ongoing registration of The Netherlands,  Sint Maarten must comply with the standards of the Financial Supervision Act (RFT).

In its opinion of August 25, 2016, the CFT in its second implementation report of Sint Maarten concluded that St Maarten’s budget in 2016 is no longer in line with the standards of Article 15 of the RFT and that St. Maarten does not have sufficient capital to meet the requirements placed in the designation points of 2015 (Official Gazette 2015, 343).

ronald van raak ronald plasterk andre bosman Call For Completion Of Independence Trajectory Nederland Sxm St Maarten 7777777

ronald van raak ronald plasterk andre bosman Call For Completion Of Independence Trajectory Nederland Sxm St Maarten 7777777

Sint Maarten no longer meets the conditions for being allowed to attract new loans from the current enrollment.
The liquidity position of St. Maarten does not allow it to suddenly meet the redemption. In order to  prevent Sint Maarten from defaulting because they would not meet the repayments and would get into a technical default situation, we have had a consultation with the Minister of Finance and the CFT for an extension of the current loan for 7 years.

Thereby  honing conditions, namely: linear amortization (five annual installments of 5,200,000 Naf – starting in financial year 2019) and an interest rate of 0.5% (including a penalty rate of 0.22%). Repayment will take place from 2019 due to the force designation. This requires that the deficits in the ordinary service from the period 2010 to 2014 should be compensated for the financial years 2016 to 2018. Thus, St. Maarten has enough time to catch the multi-annual depreciation charge on the budget.
Meanwhile, both St. Maarten and the Netherlands signed the agreement, which allows the extension of the loan is a fact by October 12, 2016. The size of the national debt of St. Maarten this does not change.
The Minister of the Interior and Kingdom Relations, Dr. R.H.A. Plasterk

Original Letter In Dutch

 

Hierbij wil ik u informeren over de verlenging van de looptijd van een lening van Naf 26.000.000,- (€ 10,6 mln.) welke uitstaat aan Sint Maarten en op 12 oktober 2016 verliep.
De afgelopen jaren heeft Sint Maarten niet gereserveerd in zijn begroting voor het aflossen van deze lening. Het Land was namelijk voornemens de lening te herfinancieren middels het aangaan van een nieuwe lening via de lopende inschrijving bij Nederland. Het herfinancieren van aflopende leningen is zeer gebruikelijk voor landen.
Op 18 augustus 2016 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn instemming gegeven voor het leenverzoek van Sint Maarten ten behoeve van de herfinanciering van de aflopende lening. Ten tijde van het verzoek werd, volgens het Cft, nog aan de normen van de Rft en de aanwijzing voldaan. Om te kunnen lenen via de lopende inschrijving van Nederland dient Sint Maarten te voldoen aan de normen van de Rijkswet financieel toezicht (Rft). In zijn advies van 25 augustus 2016 op de tweede uitvoeringsrapportage van Sint Maarten heeft het Cft geconcludeerd dat de begroting 2016 van Sint Maarten niet langer in overeenstemming is met de normen van artikel 15 Rft en dat Sint Maarten onvoldoende invulling heeft gegeven aan de punten uit de aanwijzing uit 2015 (Staatsblad 2015, 343). Zodoende voldoet Sint Maarten niet langer aan de voorwaarden voor het mogen aantrekken van nieuwe leningen via de lopende inschrijving.
De liquiditeitspositie van Sint Maarten staat het niet toe om de aflossing ineens te voldoen. Om te voorkomen dat Sint Maarten de aflossing niet zou voldoen en in een technische defaultsituatie terecht zou komen, is in samenspraak met de minister van Financiën en het Cft gekozen voor een verlenging van de huidige lening met 7 jaar. Daarbij worden wel aangescherpte voorwaarden gesteld, te weten: lineaire aflossing (5 jaarlijkse termijnen van Naf 5.200.000,- startende in begrotingsjaar 2019) en een rente van 0,5%, (inclusief een boeterente van 0,22%). Aflossing zal plaatsvinden vanaf 2019 vanwege de van kracht zijnde aanwijzing. Deze bepaalt dat de tekorten op de gewone dienst uit de periode 2010 tot en met 2014 gecompenseerd dienen te worden in de begrotingsjaren 2016 tot en met 2018. Zodoende heeft Sint Maarten voldoende tijd om meerjarig de afschrijvingslast budgettair op te vangen.
Inmiddels hebben zowel Sint Maarten als Nederland de overeenkomst ondertekend, waarmee de verlenging van de lening per 12 oktober 2016 een feit is. De omvang van de staatsschuld van Sint Maarten verandert hiermee niet.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. R.H.A. Plasterk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.