St Maarten News St Martin Weather Sxm Crime Politics Government Updates

Launching Asset Recovery Team Sint Maarten (Afpakteam Sint Maarten)

Launching Asset Recovery Team Sint Maarten (Afpakteam Sint Maarten)

Lancering Asset Recovery Team Sint Maarten (Afpakteam Sint Maarten)

Ladies and Gentlemen,
As a Minister of Justice I find it important to continuously look for new approaches to make our society a safer place.
To seize illicit generated money is an example of such a new approach while tackling organized crime.
The Government of country Sint Maarten takes the tackling of organized crime very seriously.
It is important that citizens feel safe in their country, and understand that crime does not pay.
It cannot be that while upright citizens are busy earning an honest living, others are making money by being involved in criminal activities. That sends a wrong message to our society.
Our youth has to realize that crime does not pay, If you are involved in earning a living in partaking in criminal activities, it should be realized that the Asset Recovery Team will seize the illicit funds.
The focus of most forms of criminal activities are geared towards generating money. Therefor it is logical to deter the motive to partake in criminal activities by seizing the illicit funds, subsequently, the motive to commit crimes.
In general, criminals assess time in prison as a business risk, however, seizing their illicit funds hits them harder.
Therefore, I wholeheartedly support the establishment of the Asset Recovery Team. This team will comprise of civil servants of the Sint Maarten Police Force, the Coast Guard, Customs, the Tax Office, under the supervision of the Public Prosecutor’s Office. I like the idea that this team is comprised of local agencies.
Sint Maarten finds it of utmost importance to tackle crime with the aforementioned agencies.
I am pleased with the cooperation of these agencies. The investigative capacity of the different agencies is limited. Choices has to been made whether or not investigate a particular case, and by which means to do so.
With the cooperation within the Asset Recovery Team, we as a Government, can utilize all our administrative, criminal and fiscal capabilities. This is very effective!
Only by making maximum use of all the resources that are at our disposal as a Government, we will be able to deal crime a heavy blow.
However, I would like to warn that cooperation is harder than it seems. This is due to the respective agencies having different goals and ways of doing things. Cooperation is to comprise. The Department Heads play an important role in ensuring that this cooperation is effective.
This makes your contribution very important. You play a role in building bridges between the agencies.
I would like to take this moment to emphasize that the Asset Recovery Team will not seize houses, yachts, cars or money without a legitimate cause. Persons with a clear conscience should not have anything to fear.
We live in a democratic state governed by the rule of law, where citizens are protected by rules and legislations. This also applies to this new approach to tackle crime.
As previously mentioned, criminals have something to fear in that their illicit funds will be seized, and be distributed to the community. The money can be used to initiate projects to make society a safer and therefore better place. In a nutshell, this is a win-win- situation. Our society will become a safer place and funds will be available within the justice chain.
In conclusion, I wish the members of the Asset Recovery Team lots of success, but also pleasure in their work and to make this new working model effective.
You have an important task ahead. A task that bears a heavy burden and will demand a lot out of you. You have been chosen by your heads for a reason to be a part of this special team.
By having a good cooperation, using an integral work approach, being result oriented and being creative, this new approach will succeed.
I therefore conclude with the theme of my ministry;
“Impetus, a force that causes an object to begin moving, or to continue to move”.
Thank you for your attention!

Lancering Asset Recovery Team Sint Maarten (Afpakteam Sint Maarten)

Beste dames en heren,

Als Minister van Justitie vind ik het belangrijk dat we continu op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om onze maatschappij veiliger te maken.
Het afpakken van crimineel geld is zo’n nieuwe aanpak bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De regering van St Maarten neemt de aanpak van georganiseerde criminaliteit zeer serieus. Het is belangrijk dat burgers zich veilig voelen in hun land voelen en weten dat crime doesn’t pay.

Het mag niet zo zijn dat je als eerzame burger druk bezig bent om geld te verdienen terwijl anderen zich bezig houden met criminaliteit en daarmee echt een verkeerd signaal aan onze samenleving afgeven. Onze jeugd moet zien dat criminaliteit niet loont. Als je je bezighoudt met criminaliteit dan komt het Asset Recovery Team het crimineel verdiende vermogen bij je afnemen.

Bijna alle criminaliteitsvormen zijn gericht op het verdienen van geld, dus het is logisch dat we proberen het motief van criminaliteit aan te pakken en wel door dat te doen wat criminelen niet fijn vinden; namelijk hun crimineel verdiende geld af te pakken en daarmee hun status af te nemen.
Veelal zien criminelen gevangenisstraf als bedrijfsrisico, echter het afpakken van hun criminele vermogen raakt hun harder.

Daarom ondersteun ik dan ook van harte het initiatief om het Asset Recovery Team op te richten.
Een team wat bestaat uit medewerkers van het Korps Politie Sint Maarten, De Kustwacht, de Douane, de Belastingdienst en staat onder leiding van het Openbaar Ministerie. Het doet me deugd te zien dat dit team uit lokale diensten is samengesteld.
Sint Maarten vindt de aanpak van criminaliteit belangrijk en samen met de genoemde diensten spannen we ons samen in bij de aanpak van criminaliteit.

Ik ben blij met de samenwerking tussen deze diensten. Opsporingscapaciteit bij de verschillende diensten is per definitie schaars, dus er moeten steeds keuzes gemaakt worden
of er in een concrete zaak tot opsporing wordt overgegaan en dan ook nog eens met welke middelen.
Middels de samenwerking binnen het Asset Recovery Team kunnen we als overheid bij de bestrijding van georganiseerde al onze bestuurlijke, strafrechtelijke, fiscale instrumenten inzetten. Dit levert winst op!
Alleen door maximaal gebruik te maken van de instrumenten die we als overheid ter beschikking hebben kunnen we de criminaliteit een slag toebrengen.

Maar ik wil U ook waarschuwen. Samenwerken is veel moeilijker dan vaak wordt gedacht.
Immers iedere dienst heeft zo zijn eigen doelstellingen en gebruiken. En bij samenwerken is het geven en nemen. Daarom is er een grote rol weggelegd voor de diensthoofden bij deze samenwerking.
Uw bijdrage bij deze samenwerking is zeer van belang. U zult af en toe ook de rol van bruggenbouwer in deze samenwerking moet oppakken.

Ik vind het vandaag ook een goed moment om te benadrukken dat het Asset Recovery Team niet zomaar huizen, boten auto’s of geld van burgers kan en wilt afpakken.
Mensen die niets te vrezen hebben zullen zeker niet met dit team te maken krijgen.
We leven in een rechtstaat en in een rechtsstaat worden burgers tegen de macht van de staat beschermd door wetten.
Dat geldt natuurlijk ook voor deze nieuwe aanpak van criminaliteit.
Criminelen daarentegen hebben wel wat te vrezen, hun crimineel verdiende geld gaat terugvloeien naar de gemeenschap en zij zullen daardoor ernstig geraakt worden.

Zoals dus eerder gezegd het geld vloeit terug naar onze samenleving.
Wij kunnen dit geld goed gebruiken om projecten te initiëren om onze gemeenschap weer veiliger te maken. Kortom deze aanpak levert een Win-Win situatie op.
Onze maatschappij wordt veiliger en er komt meer geld voor projecten in de Strafrechtketen.

Ik kom tot een afronding.
Ik wil de leden van het Asset Recovery Team veel succes, maar ook werkplezier toewensen om van dit team en deze nieuwe werkmethodiek een succes te maken.

U wacht een belangrijke taak. Een taak die zwaar zal zijn en veel van U vergt.
Maar U bent niet voor niets door uw leiding binnen dit team geplaatst.
Door goed samen te werken, door integraal te werken, door resultaatgericht te denken en door creatief te zijn moet deze aanpak gaan lukken
Ik sluit daarom graag af met een bekende uitspraak:

“United we stand, devided we fall”
Dank U voor uw aandacht

Launching Asset Recovery Team Sint Maarten (Afpakteam Sint Maarten)

Launching Asset Recovery Team Sint Maarten (Afpakteam Sint Maarten)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.