judith roumou

FIU Sint Maarten And O.M. Public Prosecutor’s Office Start Non Reporting Project

FIU Sint Maarten And O.M. Public Prosecutor’s Office Start Non Reporting ProjectFIU Sint Maarten And O.M. Public Prosecutor’s Office Start Non Reporting Project FIU Sint Maarten en OM starten “niet-melders project” FIU Sint Maarten and OM start “non-reporting project”
De FIU (Financial Intelligence Unit Sint Maarten), en het Openbaar Ministerie (OM) gaan samenwerken in het “niet-melders project”. Het doel van het “niet melders project” is dat er meer, tijdige en betere meldingen van ongebruikelijke transacties worden gedaan aan de FIU.

FIU Sint Maarten And O.M. Public Prosecutor's Office Start Non Reporting Project

FIU Sint Maarten And O.M. Public Prosecutor’s Office Start Non Reporting Project

De FIU is op Sint Maarten de toezichthouder die onderzoek verricht naar de niet-financiële meldplichtige instellingen en toeziet op de naleving van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LV MOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LV ID). Niet-financiële meldplichtige instellingen op het eiland zijn onder andere notarissen, accountants, juweliers, autohandelaren, administratiekantoren en makelaars.
De FIU is al geruime tijd bezig om, in het kader van toezicht, de niet-financiële meldplichtigen op het eiland te registreren en deze te voorzien van voorlichting ten aanzien van het doen van cliëntenonderzoek, het maken van een complianceprogramma en het melden van ongebruikelijke transacties. In veel gevallen gaat die registratie en voorlichting goed, echter een kleine groep niet-financiële meldplichtigen werkt niet of niet volledig mee.
Dossiers van niet-financiële meldplichtigen die niet meewerken aan hun registratie bij de FIU kunnen worden overgedragen aan het OM voor strafrechtelijk onderzoek op grond van artikel 23 van de LV MOT.
In een latere fase van het project zullen de resultaten van FIU audits met het OM besproken worden om te bezien of strafrechtelijke optreden op zijn plaats is in het geval er niet of ontoereikend gemeld is of geen cliënten onderzoek is gedaan.
De aanpak van witwassen en terrorismefinanciering is een wereldwijd initiatief., Omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van zware criminaliteit en de bescherming van de financieel-economische markt. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het criminele vermogen te genieten.
Ook de niet-financiële meldplichtige instellingen zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Deze zogenoemde ‘poortwachters’ zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Daarom is het van groot belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de LV MOT en de LV ID nakomen.
De FIU beoordeelt vervolgens of de ongebruikelijke transactie verdacht is. Indien de transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie. Indien instellingen verzuimen ongebruikelijke transacties te melden, of wanneer zij dit opzettelijk te laat doen, dan werkt dit ondermijnend ten aanzien van de integriteit van het financieel stelsel. Daarnaast is het concurrentievervalsend voor partijen die wel conform de hiermee verband houdende regelgeving handelen. Bij dergelijk verzuim kan het OM strafrechtelijk optreden.
Meer informatie over FIU en meldplicht kunt u vinden op http://www.fiu-sxm.netLatest Sxm Government News

FIU Sint Maarten and OM start “non-reporting project”

The FIU (Financial Intelligence Unit Sint Maarten), and the Public Prosecutor’s Office (OM) will be working together in the “non-reporting project”. The aim of the “non-reporting project” is to provide more, timely and better reports of unusual transactions to the FIU.
The FIU is on Sint Maarten the supervisor carrying out investigations into mandatory institutions and compliance with the National Ordinance reporting unusual transactions (LV MOT) and the National Ordinance Identification Service (LV ID). The Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBP) on the island include notaries, accountants, jewelers, car dealers, administrative offices and real estate agents.
The FIU on Sint Maarten has been diligently working on the registration and providing of information to the DNFBP and the Financial Institutions on the island when it comes to reporting unusual transactions and performing client due diligence. A large majority of these businesses and professions adhere to the registration and information requirements, however, a small group of DNFBP do not comply or do not fully comply.
Information of the DNFBP who do not adhere to the registration requirement of at the FIU can be transferred to the OM for criminal investigations. This is based on article 23 of the LV MOT. In a later stage of the project the results of the FIU audits will be discussed with the Public Prosecutor’s Office to determine if this should be followed up by criminal investigation in case reports are not submitted, or submitted incomplete, or no client due diligence was conducted.
The approach to money laundering and terrorism financing is a global initiative. It is very important for the effectiveness of combating all forms of serious crime as well as the protection of the integrity of the financial and economic market. Capturing the criminal origin of crime proceeds prevents the perpetrators of these crimes from staying out of the reach of the investigating authorities and enjoy, without any obstacles, their criminal proceeds.
The DNFBP are obliged to report unusual transactions to the FIU. These so-called ‘gatekeepers’ are indispensable in the fight against money laundering and terrorist financing and it is therefore important that they comply with their obligations under the LV MOT and the LV ID.
The FIU then assesses whether the unusual transaction is suspicious. If the transaction is considered suspicious, it can be investigated by an the authorities. If institutions fail to report unusual transactions or if they intentionally do so late then this will work undermining in relation to national and global financial integrity. and In addition thereto it can be considered as unfair competition to parties who comply with all relevant laws in this respect. In case of such failure, OM has the authority to initiate a criminal investigation.
For more information on FIU and the notifierproject go to: http://www.fiu-sxm.net
More Sxm Government

FIU Sint Maarten And O.M. Public Prosecutor’s Office Start Non Reporting ProjectFIU Sint Maarten And O.M. Public Prosecutor’s Office Start Non Reporting Project

Caribbean’s Latest Headlines
Headlines

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.