St Maarten Sint Maarten Saint Martin

CFT: CONSEQUENCES OF THE CORONA CRISIS for the airport, Harbor Sint Maarten and Gebe.

The consequences of the corona crisis and the measures taken in response will not only have a major impact on the public finances of – in this case – Sint Maarten, according to Cft, but will also have a ‘significant financial impact on public companies (unv) “. As a result of the closure of the borders, the revenues of the airport and the seaport fell immediately at the end of March. In addition, for example, the low occupancy of the hotels as a result of the closure of the borders also has consequences for the income of the public company energy company Gebe (in connection with much less supply of water and electricity, ed.). The College of Financial Supervision (Cft) writes this in response to the financial implementation report for the first quarter of 2020. Cft: ,, Although this is not yet apparent from the realization of the first quarter, Covid-19 has a major impact on government finances. For example, the benefits for the country are diminishing and the support measures taken are causing a significant increase in burdens. ” Since the results and liquidity development of public companies pose potential risks to public finances, it is important, according to the Commission, that the country has continuous insight into their financial position and prospects. “Through proper monitoring, risks to public finances can be anticipated and mitigated in time.” The Cft asks the government of Sint Maarten “special attention” for this and expects specific reports on this in both the next monthly and quarterly reports. The Cft received the first 2020 implementation report on 20 May. In accordance with the National Financial Supervision Act Curaçao and Sint Maarten (Rft), the Cft will receive the report no later than six weeks after the end of each quarter. The implementation report for the first quarter should have been submitted by May 14, “and was therefore submitted with a delay,” said Chairman Raymond Gradus. In response to the (worldwide) Covid-19 crisis, Sint Maarten had to take drastic measures at the end of March, including the closure of the airspace and the seaport. “These measures have major financial and economic consequences for the country,” says the Cft. The impact of the Covid-19 crisis is still limited in the first quarter performance figures. For the coming months, the consequences of the crisis and its recovery are still “uncertain”. Predicting the income and expenses for the rest of the year is therefore “a difficult task”, according to Gradus. The reporting for the period April, May and June is expected to ‘provide a better picture’ of the consequences of the crisis for Sint Maarten. The Cft notes that the quality of the implementation report has decreased, “the letter to Minister Ardwell Irion reports. of finance. For example, the overview of the capital service is not consistent and the notes on liquidity are “insufficient”. In addition, the textual explanation is not updated everywhere. The Cft requests you to make improvements in the implementation report for the second quarter. ” The report shows 124.8 million guilders in income and 113.1 million guilders in expenses. The budget balance for the first quarter therefore amounts to +11.7 million. This is higher than budgeted in the budget set on 1 May (when 8.1 million was assumed), mainly due to a lower realization of charges for “goods and services”. The Cft has determined that Sint Maarten “has not followed up” a number of recommendations in the budget, such as the adequate explanation of budget items and in particular the burdens, which in the opinion of the Cft were estimated too high. The Commission also advised that the costs be reduced and indicated that it expects a response from Sint Maarten no later than 2 June (more than ten days ago), stating to what extent and how the recommendations will be taken into account. It is unclear whether and to what extent that happened. Sint Maarten’s cash and cash equivalents amounted to 44.3 million guilders at the end of March, a decrease of 3.4 million compared to the position at the end of December 2019. The payment arrears reported by Sint Maarten decreased by 2.4 million compared to December 2019. to 117.1 million. The debt ratio of Sint Maarten (as of the end of March) amounts to approximately 44 percent of the gross domestic product (GDP), based on a GDP of 1,632 million (1.6 billion) in accordance with the Note Economic Developments of the Central Bank CBCS of April 2020.

Cft erkent gevolgen voor lucht- en zeehaven Sint Maarten en Gebe Van een onzer verslaggevers. Philipsburg – De gevolgen van de coronacrisis en de in reactie daarop genomen maatregelen hebben niet alleen een groot effect op de overheidsfinanciën van – in dit geval – Sint Maarten, aldus Cft, maar zullen ook een ‘aanzienlijke financiële impact op de overheidsvennootschappen (onv’s) hebben’. zijn door de sluiting van de grenzen per eind maart de inkomsten van de luchthaven en de zeehaven direct gedaald. Daarnaast heeft bijvoorbeeld de lage bezetting van de hotels als gevolg van de sluiting van de grenzen ook consequenties voor de inkomsten van overheidsvennootschap energiebedrijf Gebe (in verband met veel minder levering van water en elektriciteit, red.). Dit schrijft het College financieel toezicht (Cft) in reactie op de financiële uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal 2020. Cft: ,,Hoewel dit nog niet uit de realisatie van het eerste kwartaal blijkt, heeft Covid-19 een grote impact op de overheidsfinanciën. Zo nemen voor het land de baten af en zorgen de genomen steunmaatregelen voor een aanzienlijke toename van de lasten.” Aangezien de resultaten en liquiditeitsontwikkeling van de overheidsvennootschappen potentiële risico’s vormen voor de overheidsfinanciën, is het volgens het college van belang dat het land voortdurend inzicht heeft in hun financiële positie en vooruitzichten. ,,Door een goede monitoring kunnen risico’s voor de overheidsfinanciën tijdig worden voorzien en gemitigeerd.” Het Cft vraagt de regering van Sint Maarten ‘bijzondere aandacht’ hiervoor en verwacht een specifieke rapportage hierover in zowel de eerstvolgende maand- als kwartaalrapportages. Het Cft heeft op 20 mei de eerste uitvoeringsrapportage 2020 ontvangen. Conform de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) ontvangt het Cft de rapportage uiterlijk zes weken na afloop van elk kwartaal. De uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal had uiterlijk 14 mei ingediend moeten worden ‘en is dus met een vertraging ingediend’, aldus voorzitter Raymond Gradus. In reactie op de (wereldwijde) Covid-19-crisis heeft Sint Maarten eind maart ingrijpende maatregelen moeten nemen, waaronder de sluiting van het luchtruim en de zeehaven. ,,Deze maatregelen hebben grote financieel-economische gevolgen voor het land”, weet het Cft. De impact van de Covid-19-crisis is in de uitvoeringscijfers van het eerste kwartaal nog beperkt zichtbaar. Voor de komende maanden zijn de gevolgen van de crisis en het herstel daarvan nog ‘onzeker’. Het prognosticeren van de baten en lasten voor de rest van het jaar is daarom volgens Gradus ‘een moeilijke opgave’. De rapportage over de periode april, mei en juni zal naar verwachting ‘een beter beeld moeten geven’ van de gevolgen van de crisis voor Sint Maarten.Het Cft constateert dat de kwaliteit van de uitvoeringsrapportage is afgenomen”, meldt de brief aan minister Ardwell Irion van Financiën. Zo sluit het overzicht van de kapitaaldienst niet aan en is de toelichting bij de liquiditeiten ‘onvoldoende’. Daarnaast is de tekstuele toelichting niet overal geactualiseerd. Het Cft verzoekt u om bij de uitvoeringsrapportage over het tweede kwartaal een verbeterslag te maken.” Het verslag toont 124,8 miljoen gulden aan baten en 113,1 miljoen gulden aan lasten. Het begrotingssaldo over het eerste kwartaal komt daardoor uit op +11,7 miljoen. Dit is hoger dan begroot in de op 1 mei vastgestelde begroting (toen werd uitgegaan van 8,1 miljoen), met name vanwege een lagere realisatie aan lasten voor ‘goederen en diensten’. Het Cft heeft vastgesteld dat Sint Maarten in de begroting een aantal aanbevelingen ‘niet heeft opgevolgd’, zoals het afdoende toelichten van begrotingsposten en dan met name de lasten, die naar het oordeel van het Cft te hoog waren begroot. Daarbij heeft het college geadviseerd om de lasten te verlagen en aangegeven uiterlijk 2 juni (ruim tien dagen terug) een reactie van Sint Maarten te verwachten, waarin wordt aangegeven in hoeverre, en op welke wijze, rekening wordt gehouden met de aanbevelingen. Het is onduidelijk of en in hoeverre dat ook is gebeurd. De liquide middelen van Sint Maarten bedroegen ultimo maart 44,3 miljoen gulden, een afname van 3,4 miljoen ten opzichte van de stand per eind december 2019. De door Sint Maarten gerapporteerde betalingsachterstanden zijn ten opzichte van december 2019 met 2,4 miljoen afgenomen tot 117,1 miljoen. De schuldquote van Sint Maarten komt (per eind maart) uit op circa 44 procent van het bruto binnenlands product (bbp), op basis van een bbp van 1.632 miljoen (1,6 miljard) conform de Note Economic Developments van de Centrale Bank CBCS van april 2020. https://antilliaansdagblad.com/sint-maarten/21715-impact-crisis-op-onv-s-sint-maarten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.