CFT SXM

Cft: Political authorities in Philipsburg do not pay (pension) contributions

Cft: Political authorities in Philipsburg do not pay (pension) contributions Willemstad / Philipsburg – The debt position of the Country of Sint Maarten increased in the fourth quarter of 2020 by 61 million guilders to 1,232 million (over 1.2 billion). This brings the government debt ratio to 67 percent of the gross domestic product (GDP).
The debt of the Sint Maarten public sector is estimated at 936 million and the debt ratio of the public sector at 51 percent of GDP. The calculation of the debt ratios is based on a GDP of Sint Maarten – the total size of the economy – of 1,835 million (over 1.8 billion). The Implementation Report up to and including the fourth quarter shows a provisional budget deficit of 197 million. This deficit is lower than budgeted (263 million), mainly due to slightly higher tax revenues (than budgeted), lower personnel costs and lower costs for goods and services. Incidentally, the deficit of the government of Sint Maarten is higher than the maximum deficit allowed by the Council of Ministers (RMR) for the time being (of 186 million). This is evident from the most recent letter from the Financial Supervision Council (Cft). The Cft received the fourth Implementation Report 2020 on 19 February. In accordance with the Financial Supervision Act (Rft), the Cft receives the report no later than six weeks after the end of each quarter. The fourth quarter report should have been submitted no later than February 11, so “was submitted with a delay.” In response to the global corona crisis, Sint Maarten also had to take drastic measures. Additional liquidity was required for the support measures. In 2020, partly on the basis of advice from the Cft, the RMR provided for the additional liquidity need by means of four tranches with a total size of 175 million guilders. That amount of 175 million is relatively high when we consider the total tax revenues that Sint Maarten itself generates. They amounted to some 350 million in 2019, while in connection with the corona crisis, 279 million was budgeted in 2020 and 288 million was ultimately raised. The Dutch contribution is more than half, namely almost 61 percent, of what Sint Maarten residents themselves generated in taxes. The total income according to the Implementation Report for the fourth quarter of 2020 amounted to 355 million (including license fees, fees and concessions and other income) compared to 434 million in total income in the year 2019. On the other hand, total expenses of 552 million last year (was 462 million in 2019). The biggest difference between the two years is the 85 million in Covid-19 contributions, of which 30 million are mandatory but not yet spent at the end of December. The official personnel costs have been slightly reduced by the Country of Sint Maarten to 194 million (217 million had been budgeted for 2020 and 200 million in 2019). There are also lower costs on the item goods and services of 33 million compared to the budget. The under-spending of the expenses is mainly explained by various projects not completed and lower costs for maintenance, marketing and hiring, ”writes the Cft. As an explanation, Sint Maarten indicates that this is a result of the corona crisis. The lower than budgeted personnel costs are divided into lower salary costs of 16 million and lower pension premiums of 7 million. Sint Maarten indicates that the burden for salaries is lower as a result of budgeted vacancies that have not been filled. The costs of pension contributions are lower as a result of the amendment of the pension legislation for civil servants as of 1 July 2020 and because the remuneration is lower than budgeted. “In this context, the Cft points out once again that the political authorities on Sint Maarten do not pay any pension contributions at all, just as they do not pay any contributions or personal contributions for their medical expenses.” The Cft asks Minister Ardwell Irion of Finance “to resolve this as soon as possible”.

Cft: Politieke gezagsdragers in Philipsburg betalen geen (pensioen)premies Van een onzer verslaggevers Willemstad/Philipsburg – De schuldpositie van het Land Sint Maarten is in het vierde kwartaal van 2020 toegenomen met 61 miljoen gulden tot 1.232 miljoen (ruim 1,2 miljard). De overheidsschuldquote komt daarmee uit op 67 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De schuld van de Sint Maartense collectieve sector komt naar schatting uit op 936 miljoen en de schuldquote van de collectieve sector op 51 procent bbp. Bij de berekening van de schuldquotes is uitgegaan van een bbp van Sint Maarten – de totale omvang van de economie – van 1.835 miljoen (ruim 1,8 miljard). De Uitvoeringsrapportage tot en met het vierde kwartaal toont een voorlopig begrotingstekort van 197 miljoen. Dit tekort is lager dan was begroot (263 miljoen), veroorzaakt met name door iets hogere belastingbaten (dan begroot), lagere personeelskosten en lagere lasten voor goederen en diensten. Het tekort van de overheid van Sint Maarten is overigens wel hoger dan het door de Rijksministerraad (RMR) voorlopig maximaal toegestane tekort (van 186 miljoen). Dat blijkt uit het jongste schrijven van het College financieel toezicht (Cft). Het Cft heeft op 19 februari de vierde Uitvoeringsrapportage 2020 ontvangen. Conform de Rijkswet financieel toezicht (Rft) ontvangt het Cft de rapportage uiterlijk zes weken na afloop van elk kwartaal. Het verslag over het vierde kwartaal had uiterlijk 11 februari ingediend moeten worden en ‘is dus met een vertraging ingediend’. In reactie op de wereldwijde coronacrisis heeft ook Sint Maarten ingrijpende maatregelen moeten treffen. Voor de steunmaatregelen waren extra liquiditeiten noodzakelijk. De RMR heeft in 2020, mede op basis van advisering door het Cft, voorzien in de aanvullende liquiditeitsbehoefte door middel van vier tranches met een totale omvang van 175 miljoen gulden. Dat bedrag van 175 miljoen is relatief veel als gekeken wordt naar de totale belastinginkomsten die Sint Maarten zelf genereert. Die bedroegen in 2019 zo’n 350 miljoen, terwijl in verband met de coronacrisis 279 miljoen werd begroot in 2020 en er uiteindelijk 288 miljoen werd opgehaald. De Nederlandse bijdrage is meer dan de helft, namelijk bijna 61 procent, van wat Sint Maartenaren zelf aan belastingen opbrachten. De totale baten volgens de Uitvoeringsrapportage over het vierde kwartaal van 2020 bedroegen 355 miljoen (inclusief vergunningsgelden, fees en concessies en overige inkomsten) vergeleken met nog 434 miljoen aan totale baten in het jaar 2019. Daar staan tegenover de totale lasten van 552 miljoen vorig jaar (was 462 miljoen in 2019). Grootste verschil tussen beide jaren is de 85 miljoen aan Covid-19-bijdragen, waarvan 30 miljoen verplicht maar per eind december nog niet uitgegeven. De ambtelijke personeelskosten heeft het Land Sint Maarten iets weten terug te dringen tot 194 miljoen (voor 2020 was 217 miljoen begroot en in 2019 ging het nog om 200 miljoen). Ook is sprake van lagere lasten op de post goederen en diensten van 33 miljoen ten opzichte van de begroting. De onderbesteding van de lasten wordt voornamelijk verklaard door diverse niet tot uitvoering gebrachte projecten en lager uitgevallen kosten voor onderhoud, marketing en inhuur”, schrijft het Cft. Als verklaring geeft Sint Maarten aan dat dit een gevolg is van de coronacrisis. De lager dan begrote personeelslasten zijn onderverdeeld in lagere salarislasten van 16 miljoen en lagere lasten voor pensioenpremies van 7 miljoen. Sint Maarten geeft aan dat de lasten voor salarissen lager uitvallen als gevolg van begrote vacatureruimte die niet is ingevuld. De lasten van pensioenpremies vallen lager uit als gevolg van de aanpassing van de pensioenwetgeving voor ambtenaren per 1 juli 2020 en doordat de bezoldiging lager is dan begroot. In dit verband wijst het Cft er nog eens op dat de politieke gezagsdragers op Sint Maarten helemaal geen pensioenpremie betalen, zoals zij ook geen premie of eigen bijdrage voor hun ziektekosten betalen.” Het Cft vraagt minister Ardwell Irion van Financiën ‘dit op de kortst mogelijke termijn op te lossen’.
https://antilliaansdagblad.com/sint-maarten/23263-schuld-sint-maarten-stijgt-tot-1-232-miljoen

Categories: CFT SXM

Tagged as: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.