Netherlands Vs Former Antilles

Prime Minister Silveria Jacobs, The Majority Of The Council Of Ministers Do NOT Agree With Grisha And Rolando’s Petition

PRIME MINISTER JACOBS IS NOT PRO PETITION: Philipsburg Prime Minister Silveria Jacobs has confirmed by letter to State Secretary Knops (BZK) that her cabinet still fully supports the agreement reached in December on the establishment of a Caribbean Body for Reform and Development (COHO). This will direct the spending of Dutch loans and investments and supervise the implementation of far-reaching reforms to help Sint Maarten through the corona crisis.

With her letter, Jacobs complies with Knops’ demand: earlier this week, following the complaint submitted by a majority in the States to the UN against the Netherlands, Jacobs demanded a statement from the Sint Maarten government that it fully support the agreements with the Netherlands. state. The minister demanded an answer by March 18, not only from the government, but also from Parliament. In her letter, Jacobs Knops points out that Parliament will meet today (Friday) and only then can take a position on his demand. In his letter, Knops makes no mistake about ending financial aid to Sint Maarten if Parliament does not unambiguously reaffirm their support for the agreement. In other words: they will have to distance themselves from their charges against the Netherlands.
Philipsburg Minister-president Silveria Jacobs heeft staatssecretaris Knops (BZK) per brief bevestigt dat haar kabinet nog altijd volledig achter het in december bereikte akkoord staat over de oprichting van een Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO). Dat gaat de regie voeren over de besteding van Nederlandse leningen en investeringen en toezicht houden op de uitvoering van ingrijpende hervormingen die Sint Maarten door de coronacrisis moeten helpen.

Met haar brief voldoet Jacobs aan de eis van Knops: die had eerder deze week naar aanleiding van de klacht die een meerderheid in de Staten bij de VN tegen Nederland heeft ingediend een verklaring van de Sint Maartense regering geëist dat zij onverkort achter de afspraken met Nederland staat. De bewindsman verlangde uiterlijk 18 maart antwoord, niet alleen van de regering, maar ook van de Staten. In haar brief wijst Jacobs Knops erop dat de Staten vandaag (vrijdag) bijeenkomen en pas dan een standpunt kunnen innemen over diens eis. Knops laat er in zijn brief geen misverstand over bestaan de financiële hulp aan Sint Maarten te beëindigen als de Staten niet ondubbelzinnig hun steun herbevestigen aan het akkoord. Anders gezegd: zij zullen afstand moeten nemen van hun aanklacht tegen Nederland.

KNOPS’ LETTER TO P.M. JACOBS, AND SILVERIA’S REPONSE. ST MAARTEN GOVERNMENT IGNORES KNOPS’ DEADLINE: Dutch Sint Maarten Prime Minister, Silveria Jacobs Not Impressed With Knops’ Ultimatum.
Philipsburg – Sint Maarten is not impressed by the ultimatum issued by State Secretary Knops (BZK). He wanted a written confirmation by March 18 that the parliamentarians still support the agreement on the conditions that the Netherlands attaches to the continuation of the corona support.

With his demand, Knops responded to the indictment that a majority of the States have submitted to the UN because they believe that the actions of the Netherlands are colonial and racist. The minister has informed Prime Minister Jacobs that he will suspend liquidity support if there is no certainty that the government and parliament will fully support the agreement concluded in December.

Jacobs responded immediately, but because her answer can be interpreted in various ways, it is still unclear whether Knops is sufficiently reassured. Parliament has ignored his deadline. In a debate with the prime minister on Friday, they made it clear that it is not the Dutch minister, but they themselves that are about their agenda.

In the meantime, Knops has spoken with the prime ministers of Curaçao, Aruba and Sint Maarten about the progress of the Kingdom Act establishing the Caribbean Body for Reform and Development. The advice of the Council of State will first be discussed in the Council of Ministers, after which the bill may or may not be amended; is presented to the four parliaments for consideration.

The States of the CAS countries can participate in the final debate in the House of Representatives via delegates and submit amendments and motions, but there is no voting.
Silveria Jacobs Not Impressed Not Impressed With Knops’ Ultimatum.
Philipsburg De Staten van Sint Maarten zijn niet onder de indruk van het ultimatum dat staatssecretaris Knops (BZK) heeft gesteld. Die wilde uiterlijk 18 maart een schriftelijke bevestiging dat de parlementariërs nog altijd achter het akkoord staan over de voorwaarden die Nederland verbindt aan voortzetting van de coronasteun.

Met zijn eis reageerde Knops op de aanklacht die een meerderheid van de Staten bij de VN heeft ingediend omdat zij vinden dat de handelwijze van Nederland koloniaal en racistisch is. De bewindsman heeft minister-president Jacobs laten weten de liquiditeitssteun op te schorten als er geen zekerheid over bestaat dat regering en parlement onverkort achter het in december gesloten akkoord staan.

Jacobs heeft per omgaande gereageerd, maar omdat haar antwoord op verschillende manieren kan worden uitgelegd staa, is nog onduidelijk of Knops voldoende gerustgesteld is. De Staten hebben zijn deadline genegeerd. In een debat met de premier maakten zij vrijdag duidelijk dat niet de Nederlandse bewindspersoon, maar zijzelf over hun agenda gaan.

Intussen heeft Knops met de premiers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten gesproken over de voortgang van de rijkswet ter oprichting van het Caribische Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Het advies van de Raad van State zal eerst in de Rijksministerraad worden besproken waarna het wetsontwerp al dan niet aangepast ; ter behandeling aan de vier parlementen wordt aangeboden.

De Staten van de CAS-landen kunnen via gedelegeerden aan het finale debat in de Tweede Kamer deelnemen en amendementen en moties indienen, maar meestemmen is er niet bij.


https://koninkrijksrelaties.nl/2021/03/19/staatssecretaris-knops-stelt-regering-en-parlement-van-sint-maarten-ultimatum/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.