JUDITH ROUMOU VS THE GOVERNMENT

Breaking News: COHO Is NOT LEGIT And Conflicts With Kingdom Statutes. Sint Maarten V. Holland

COHO Is NOT LEGIT And Conflicts With Kingdom Statutes. The Hague The Kingdom Act on the Caribbean Body for Reform and Development (COHO) is in conflict with the Statute for the Kingdom. According to the Council of State, which therefore advises State Secretary Knops (BZK) not to present the bill in its current form to the parliaments of the four countries, because it falls short.

The advice is not (yet) public, but sources in The Hague call the conclusions of the Council of State painful for the Netherlands because the governments of Curaçao, Aruba and St. Maarten are largely in the right. The countries have always taken the position that the approach of the Netherlands undermines their autonomy enshrined in the Statute. In this fundamental criticism they think the Council of State is not appropriate

The Council supports the aim of the Kingdom Act to make the economies and public finances of the countries healthy, to strengthen public administration and to improve the conditions of the populations of Aruba, Curaçao and Sint Maarten. The Council of State calls it self-evident that the Netherlands imposes conditions on the granting of aid and links it to a reform program.

However, the Council of State finds the State Secretary’s approach literally inappropriate and doubts whether the set-up he has chosen will lead to successful results. The fear is that giving far-reaching powers to an army of Dutch civil servants will rather weaken the countries ‘independence and executive power, rather than the intended strengthening of the countries’ powers of implementation. Authorizations

The Council of State finds the division of responsibilities and powers between COHO and the governments and between COHO and the Financial Supervision Council unclear. The COHO has far-reaching powers that also belong to the national government, but at the same time the Council questions the independence of COHO as an (Dutch) independent administrative body because it functions to a significant extent under the direction of the Minister of the Interior and Kingdom Relations.

The Council of State also notes that the powers of the Minister of the Interior and Kingdom Relations are hardly limited: The Minister of the Interior and Kingdom Relations is not only placed above the COHO, but also above the national administration of the country concerned. The Council also believes that the law offers the Netherlands too much scope to change the rules of the game during the game because the conditions for further support can be unilaterally changed in the meantime. Another point of criticism is that the countries have little influence on the composition of the board of the COHO and that is bad for the support base, the warning reads.

Reich Council of Ministers

The advice of the Council of State was issued on 3 March and was sent by Knops to the prime ministers of the CAS countries at the end of last week with a request to respond to it. Ultimately, the decision on what to do with the advice in the Reich Council of Ministers must be cut: ignore or (fundamentally) amend the bill so that it does not conflict with the Statute.

Incidentally, COHO is already informally operational in anticipation of the completion of the legislative process. In accordance with the usual procedure, the advice of the Council of State is made public when the final bill is presented to parliaments for consideration. https://dossierkoninkrijksrelaties.nl/2021/03/23/raad-van-state-rijkswet-coho-rijdig-met-statuut/

Den Haag De Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) is strijdig met het Statuut voor het Koninkrijk. Dat stelt de Raad van State die staatssecretaris Knops (BZK) dan ook aanraadt het wetsontwerp niet in de huidige vorm aan de parlementen van de vier landen aan te bieden, want het schiet tekort

Het advies is (nog) niet openbaar, maar bronnen in Den Haag noemen de conclusies van de Raad van State pijnlijk voor Nederland omdat de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten grotendeels in het gelijk worden gesteld. De landen hebben altijd op het standpunt gestaan dat de aanpak van Nederland hun in het Statuut verankerde autonomie aantast. In die fundamentele kritiek vinden zij de Raad van State aan Niet passend

De Raad schaart zich achter het doel van de rijkswet om de economieën en de overheidsfinanciën van de landen gezond te maken, het openbaar bestuur te versterken en de omstandigheden van de bevolkingen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten te verbeteren. Dat Nederland voorwaarden stelt aan de steunverlening en daar een hervormingsprogramma aan koppelt, noemt de Raad van State vanzelfsprekend

De Raad van State vindt de aanpak van de staatssecretaris echter letterlijk niet passend en betwijfelt of de door hem gekozen opzet tot succesvolle resultaten zal leiden. Vergaande bevoegdheden in handen geven van een legertje Nederlandse ambtenaren zal in plaats van de beoogde versterking van de zelfstandigheid en de uitvoeringskracht van de landen deze eerder verzwakken, is de vrees. Bevoegdheden

De Raad van State vindt de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, tussen COHO en de regeringen en tussen COHO en het College financieel toezicht onduidelijk. Het COHO beschikt over vergaande bevoegdheden die ook aan het landsbestuur toekomen maar tegelijkertijd plaatst de Raad vraagtekens bij de onafhankelijkheid van COHO als (Nederlands) zelfstandig bestuursorgaan omdat deze in belangrijke mate functioneert onder de regie van de minister van BZK

De Raad van State constateert bovendien dat de bevoegdheden van de minister van BZK nauwelijks zijn beperkt: De minister van BZK wordt niet alleen boven het COHO geplaatst, maar ook boven het landsbestuur van het desbetreffende land. De Raad vindt voorts dat de wet Nederland te veel ruimte biedt om de spelregels tijdens het spel te veranderen doordat tussentijds de voorwaarden voor verdere steun eenzijdig kunnen worden gewijzigd. Een ander punt van kritiek is dat de landen weinig invloed hebben op de samenstelling van het bestuur van het COHO en dat is slecht voor het draagvlak, luidt de waarschuwing.

Rijksministerraad

Het advies van de Raad van State is op 3 maart uitgebracht en eind vorige week door Knops aan de premiers van de CAS-landen gestuurd met het verzoek er op te reageren. Uiteindelijk moet de knoop wat te doen met het advies in de Rijksministerraad worden doorgehakt: negeren of het wetsontwerp (fundamenteel) aanpassen zodat het niet strijdig is met het Statuut.

Overigens is COHO vooruitlopend op de afronding van het wetgevingstraject al wel informeel operationeel. Conform de gangbare procedure wordt het advies van de Raad van State openbaar op het moment dat het uiteindelijke wetsvoorstel voor behandeling aan de parlementen wordt aangeboden. https://dossierkoninkrijksrelaties.nl/2021/03/23/raad-van-state-rijkswet-coho-strijdig-met-statuut/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.