COHO Controversy

Just In From The Tweede Kamer, The Hague: Members of Parliament Kuiken And Diertens Questions The Legitimacy Of COHO. Knops Never Ran The Agreement By The Tweede Kamer first

The Hague Members of Parliament Attje Kuiken (PvdA) and Antje Diertens (D66) Question the Legitimacy Of COHO, they want to know from State Secretary Knops (BZK) why he did not ask the Council of State for advice in advance about the draft Kingdom Act on the Caribbean Body for Reform and Development.
https://dossierkoninkrijksrelaties.nl/2021/03/24/kuiken-pvda-en-diertens-d66-is-rijkswet-coho-wel-juridisch-getoetst/

The parliamentary committee had urged the minister to do so, but the minister decided otherwise: he confronted the governments of Curaçao, Aruba and Sint Maarten without having had any input with a fully elaborated consensus statute that the countries considered an infringement of their autonomy. considered. After months of resistance, they still agreed with their backs to the wall due to the corona crisis.
The House of Representatives already expressed concerns about Knops’s approach on 20 May 2020. He then dismissed the concerns with the words: I understand the discussion about the Statute, but that is jurisprudence to me.

The leaked advice of the Council of State confirms that the countries and the House are right: the Kingdom Act is at odds with the Statute, but also falls short in other areas. Reason for Kuiken and Diertens to ask parliamentary questions:

 1. Have you taken note of the message of the Council of State Kingdom Act COHO contrary to the Statute dated 23 March?
 2. Has legal assessment taken place during the drafting of the Kingdom Act on the Caribbean Body for Reform and Development (COHO)? If so, by whom? If not, why not?
 3. Who is responsible for legal assessment prior to the request for advice from the Council of State?
 4. Was it checked whether the Kingdom Act was in line with the Statute prior to the informal operationality? If not, why not?
 5. If the Kingdom Act is amended as a result of the (not yet public) advice of the Council of State, what consequences will this have for informal operationality?
 6. What consequences does this (possibly) have for the granting of aid?
 7. What consequences does this (if any) have for the reform conditions?
 8. What are the consequences of a Kingdom Act that is in conflict with the Statute?

Why was the Council of State not asked for advice in advance, as requested by the House?
Den Haag De Tweede Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Antje Diertens (D66) willen van staatssecretaris Knops (BZK) weten waarom hij niet vooraf advies aan de Raad van State heeft gevraagd over de ontwerp-rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling.
https://dossierkoninkrijksrelaties.nl/2021/03/24/kuiken-pvda-en-diertens-d66-is-rijkswet-coho-wel-juridisch-getoetst/

De Kamercommissie had dat de bewindsman dringend aangeraden, maar die besloot anders: hij confronteerde de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten zonder dat die enige inbreng hadden gehad met een compleet uitgewerkte consensus-rijkswet die door de landen als een aantasting van hun autonomie wordt beschouwd. Na maanden verzet gingen ze door de coronacrisis met de rug tegen de muur alsnog akkoord.

De Tweede Kamer uitte al op 20 mei 2020 zorgen over de aanpak van Knops. Die woof toen de bedenkingen weg met de woorden: Ik snap de discussie over het Statuut, maar dat is voor mij juristerij.

Het uitgelekte advies van de Raad van State bevestigt het gelijk van de landen en de Kamer: de rijkswet staat op gespannen voet met het Statuut, maar schiet ook op andere onderdelen tekort. Voor Kuiken en Diertens reden om Kamervragen te stellen:

1.Heeft u kennisgenomen van het bericht Raad van State Rijkswet COHO strijdig met Statuut dd 23 maart jl?

 1. Heeft bij het opstellen van de Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) juridische toetsing plaatsgevonden? Zo ja, door wie? Zo nee, waarom niet?
 2. Wie is verantwoordelijk voor juridische toetsing voorafgaand aan de adviesaanvraag aan de Raad van State?
 3. Is er voorafgaand aan de informele operationaliteit getoetst of de Rijkswet in lijn is met het Statuut? Zo nee, waarom niet?
 4. Indien de Rijkswet als gevolg van het (nog niet openbare) advies van de Raad van State aanpassingen krijgt, welke gevolgen heeft dat voor de informele operationaliteit?
 5. Welke gevolgen heeft dit (eventueel) voor de steunverlening?
 6. Welke gevolgen heeft dit (eventueel) voor de hervormingsvoorwaarden?
 7. Wat zijn de gevolgen van een Rijkswet die strijdig is met het Statuut?

Waarom is niet zoals door de Kamer gevraagd vooraf advies aan de Raad van State gevraagd?

https://dossierkoninkrijksrelaties.nl/2021/03/24/kuiken-pvda-en-diertens-d66-is-rijkswet-coho-wel-juridisch-getoetst/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.