st. martin st. maarten sint maarten saint martin sxm st maarten news

Dutch Funds To Sint Maarten Unlawful According To Court Of Audit

Dutch Funds To Sint Maarten Unlawful According To Court Of Audit

The Court of Audit in the Netherlands wants the Minister of the Interior and Kingdom Relations (BZK) to request prior approval from the House of Representatives for future new loans. This should be done through a regular budget law.

For new loans, a minister must draw up a risk analysis and share it with parliament. In 2020 the House of Representatives did not receive this information on time. You should have.

For example, in 2020 the Netherlands lent 621 million euros to Aruba, Curaçao and Sint Maarten to strengthen the liquidity position of these countries. In 2020, for the budget adjustments required for these loans, the Minister of the Interior and Kingdom Relations always made use of the option offered by the Government Accounts Act 2016 to issue the expenditure in emergency situations before the Dutch parliament has approved the expenditure.

In fact, the Court of Auditors is of the opinion that the first tranche of the loans to Aruba, Curaçao and Sint Maarten was unlawful. The House of Representatives was not informed in writing by the Minister in time, but the money was transferred.

De Rekenkamer in Nederland wil dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij toekomstige nieuwe leningen De Tweede Kamer vooraf om goedkeuring vraagt. Dat zou moeten gebeuren door middel van een reguliere begrotingswet. Bij nieuwe leningen dient een minister een risicoanalyse op te stellen en die te delen met het parlement. In 2020 heeft de Tweede Kamer deze informatie niet tijdig ontvangen. Dat zou wel hebben gemoeten. Zo heeft Nederland in 2020 621 miljoen euro geleend aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten om de liquiditeitspositie van deze landen te versterken. Voor de begrotingsaanpassingen die nodig waren voor deze leningen heeft de minister van BZK in 2020 steeds gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de Comptabiliteitswet 2016 biedt om in noodsituaties de uitgave te verstrekken voordat het Nederlandse parlement de uitgave heeft goedgekeurd. De Rekenkamer is zelfs van mening dat de eerste tranche van de leningen aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten onrechtmatig was. De Tweede Kamer was niet tijdig schriftelijk is geïnformeerd door de minister, maar het geld werd wel overgemaakt.

https://koninkrijk.nu/2021/05/19/rekenkamer-nederland-eerste-tranche-liquiditeitssteun-eilanden-was-onrechtmatig/

https://www.sxmgovernment.com

https://www.stmaartennews.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.