sxm news

Just In Unvaccinated Civil Servants Do NOT Receive Wages During Mandatory Quarantine! State Secretary Van Huffelen

Just In Unvaccinated Civil Servants Do NOT Receive Wages During Mandatory Quarantine! State Secretary Van Huffelen

Improved relations noted after ‘first’ Kingdom Council of Ministers meeting

Just In Unvaccinated Civil Servants Do NOT Receive Wages During Mandatory Quarantine! State Secretary Van Huffelen

Answers to parliamentary questions: unvaccinated civil servants do not receive wages during mandatory quarantine’
State Secretary Van Huffelen

(Kingdom Relations and Digitization) sends her answers to questions about the message ‘Aruba: unvaccinated civil servants do not receive wages during mandatory quarantine’. The questions were asked by the Member of Parliament Bishop (SGP).

The President of the House of Representatives of the States General

Subject February 7, 2022
Answer to parliamentary questions from the member of the Bishop (SGP) about the message ‘Aruba: unvaccinated civil servants do not receive wages during mandatory quarantine’ (submitted January 14
2021)

I hereby offer the answers to the written questions posed by Member Bishop (SGP) about the message “Aruba: Unvaccinated civil servant not paid during mandatory quarantine”. The questions were submitted on January 14, 2022, with reference 2022Z00470.
 
The State Secretary for the Interior and Kingdom Relations Digitization and Kingdom Relations

Alexandra C. van Huffelen


Questions from the member Bishop (SGP) to the State Secretary of the Interior and Kingdom Relations about the message ‘Aruba: unvaccinated civil servants do not receive wages during mandatory quarantine’ (submitted January 14, 2021)


Question 1
Are you familiar with the message ‘Aruba: unvaccinated civil servants do not receive wages during mandatory quarantine’?[1]

Answer 1
Yes.

Question 2
Is it true that civil servants who are not vaccinated have to use their vacation or ATV days or their overtime if they are required to quarantine? Is this an intended measure or is this measure already in force?

Answer 2
Although it initially appeared that unvaccinated officials would have to use their holiday or ATV, or overtime if they were to be quarantined, Minister Oduber of Tourism and
Public health indicated that the said policy is not an issue and that unvaccinated officials will continue to be paid during their quarantine period.

Question 3
Do you also find it unacceptable to affect civil servants in their basic needs and working conditions because they are not vaccinated, while they want to comply with the rules and vaccinated people can also spread the virus? Can you indicate how this measure can be legally justified, given the current knowledge of (the spread of) the virus?

Question 4
Do you believe that creating such a second-class status for civil servants does not fit within the responsibilities of the countries of the
Kingdom and the minimum standards they must observe in doing so?

Question 5
Are you prepared to contact the responsible government officials of Aruba to persuade them not to take this measure? If not, why not?

Answer questions 3, 4 and 5
It is up to Aruba itself to take mitigating measures to combat COVID-19, in line with the legal frameworks. Various OMT recommendations have been drawn up to support administrators in the Caribbean parts of the Kingdom in determining these measures.

https://www.sxmgovernment.com


De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft 7 februari 2022


Beantwoording Kamervragen van het lid Bisschop (SGP) over het bericht ‘Aruba: ongevaccineerde ambtenaar krijgt geen loon tijdens verplichte quarantaine’ (ingezonden 14 januari
2021)

Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door lid Bisschop (SGP) over het bericht ‘Aruba: ongevaccineerde ambtenaar krijgt geen loon tijdens verplichte quarantaine’. De vragen werden ingezonden op 14 januari 2022, met kenmerk 2022Z00470.
 
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Digitalisering en Koninkrijksrelaties

Alexandra C. van Huffelen


Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Aruba: ongevaccineerde ambtenaar krijgt geen loon tijdens verplichte quarantaine’ (ingezonden 14 januari 2021)


Vraag 1
Bent u bekend met het bericht ‘Aruba: ongevaccineerde ambtenaar krijgt geen loon tijdens verplichte quarantaine’?[1]

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Klopt het dat ambtenaren die niet gevaccineerd zijn hun vakantie- of ATV-dagen dan wel hun overuren moeten inzetten als zij verplicht in quarantaine gaan? Is dit een voorgenomen maatregel of is deze maatregel reeds van kracht?

Antwoord 2
Hoewel er aanvankelijk sprake van leek te zijn dat ongevaccineerde ambtenaren hun vakantie- of ATV, dan wel overuren moesten inzetten als zij in quarantaine zouden moeten, heeft minister Oduber van Toerisme en
Volksgezondheid aangegeven dat het genoemde beleid niet aan de orde is en dat ongevaccineerde ambtenaren worden doorbetaald tijdens hun quarantaineperiode.

Vraag 3
Vindt u het ook onacceptabel om ambtenaren in hun basisbehoeften en arbeidsvoorwaarden aan te tasten omdat zij niet gevaccineerd zijn, terwijl zij juist de regels willen naleven en gevaccineerden bovendien ook het virus kunnen verspreiden? Kunt u aangeven hoe deze maatregel juridisch te rechtvaardigen is, gelet op de huidige kennis van (de verspreiding van) het virus?

Vraag 4
Bent u van mening dat het creëren van een dergelijke tweederangs status van ambtenaren niet past binnen de verantwoordelijkheden die de landen van het
Koninkrijk hebben en de minimumnormen die zij daarbij in acht moeten nemen?

Vraag 5
Bent u bereid in contact te treden met de verantwoordelijke bewindslieden van Aruba om hen te bewegen af te zien van deze maatregel? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vragen 3, 4 en 5 
Het is aan Aruba zelf om mitigerende maatregelen te nemen om COVID-19 te bestrijden, passend binnen de juridische kaders. Er zijn verschillende OMTadviezen opgesteld om de bestuurders in de Caribische delen van het Koninkrijk te ondersteunen bij het bepalen van deze maatregelen. 

Pagina 2 van 3
Datum
7 februari 2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.