CBSC Central Bank Sint Maarten Curacao

Central Bank Curaçao Sint Maarten (CBCS) classified as government affiliated entity and is placed back on the appendix to which the maximum top income applies, an the temporary reduction of staff by 12.5 percent.

The Central Bank of Curaçao and Sint Maarten (CBCS) is classified as a government-affiliated entity and is placed back on the appendix to which the maximum top income applies, as well as the temporary reduction of staff by 12.5 percent.

The Antilliaans Dagblad reads this in the third memorandum of amendment in connection with the ‘National Ordinance laying down rules for government-affiliated entities’, also called National Ordinance first tranche of optimization of government-affiliated entities.
The wording ‘replaced on the appendix’ suggests that this was also the case before, but not for some time afterwards, and now in the version of the law that the Council of Ministers of Curaçao has approved and that is presented to the States, it is again. . This is also reflected elsewhere in the explanation with the formulation: “In Appendix 1 is added: Central Bank of Curaçao and Sint Maarten”.
Article 2 of the Act discusses its ‘scope’. This national ordinance applies to government-affiliated entities and organizations or institutions that have health care contracts with the Social Insurance Bank (SVB) and are funded by the basic health insurance (bvz) or general insurance special health care (avbz) funds.
Furthermore, this national ordinance applies mutatis mutandis to: the ministries of the Country of Curaçao, the States, the Advisory Council (RvA), the Social and Economic Council (SER), the Ombudsman Institute, as well as the Ombudsman for Children and the Court of Audit of Curaçao ( ARC); the Coast Guard and the organization of the Law Enforcement Council.
Contrary to this, this National Ordinance does not apply to: political office holders; the vice-chairman and the members of the RvA; the chairman, members and deputy members of the SER; the Ombudsman and the Ombudsman for Children; the chairman, members and deputy members of the ARC; and officials, equals and workmen.
This National Ordinance (also) does not apply to members of various organizations such as those of the Public Prosecution Service (OM), the Council for Law Enforcement and the Joint Court of Justice. The explanation refers to various appendices. Annex 1 is that of the government-affiliated entities. The Central Bank CBCS has now been added to this.
Annex 2 is being amended. Entities such as: Fundashon Kas di Kultura and the foundations of the Administration Office CDM Holding, Economic Development, Innovation Center Curaçao (ICC) and the Netherlands Antillean Academy will be abolished here. These are bankrupt, no longer active, in liquidation or merged. Foundations that are regarded as government-affiliated entities are also added, such as the Curaçao Probation Service, Security Care Justice, Ambulante Juvenile Youth Care Curaçao, GVI Curaçao and HNO Holding (Hospital Nobo Otrobanda).
The following are added to Appendix 3: Curaçao Data & Television nv; Curaçao Development Institute nv; and GI-RO Settlement Holding nv. These are public limited companies that have only been established recently, from about mid-2020.
A new appendix 4 has been added to the draft, listing the organizations or institutions that have healthcare contracts with the SVB and are funded by the bvz or avbz funds.
The remuneration of a top official per calendar year amounts to a maximum of 263,000 guilders. The remuneration includes the sum of the remuneration, the taxable fixed and variable expense allowances and the remuneration in the long term, in accordance with the Dutch Act on the Standardization of Top Incomes (NWnt).
Top executives include members of the highest executive and supervisory bodies, as well as members of the highest executive group or those charged with the day-to-day management of the entity.
The scheme covers the government and government-affiliated entities, such as state-owned companies and publicly funded foundations and other institutions that are financed at least 50 percent from the budget.
In entities whose financial statements are audited by an auditor, the latter also audits compliance, reporting undue payments by the auditor to ministers and details of remuneration in a financial reporting document.
All entities in the (semi-)public sector are subject to an annual reporting obligation for the remuneration of all senior officials and for the remuneration of other employees and advisers insofar as they exceed the maximum.
All in all, it means that Curaçao has a legal arrangement in accordance with the NWnt.https://antilliaansdagblad.com/curacao/25177-cbcs-overheidsgelieerd

The attachments with all entities
Annex 1, as part of the National Ordinance first tranche optimization of government-affiliated entities, contains the following entities:

Inkorting 12,5% treft ook alle zorginstellingen

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) wordt aangemerkt als overheidsgelieerde entiteit en wordt weer op de bijlage geplaatst waarvoor het maximum topinkomen geldt, alsmede de tijdelijke inkorting van het personeel met 12,5 procent.

cbcs

Dat leest het Antilliaans Dagblad in de derde nota van wijziging in verband met de ‘Landsverordening houdende vaststelling van regels voor overheidsgelieerde entiteiten’ ook wel Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten.
De formulering ‘weer op de bijlage geplaatst’ suggereert dat dit eerder ook al het geval was, maar daarna enige tijd niet, en nu in de versie van de wet waarmee de ministerraad van Curaçao heeft ingestemd en die aan de Staten aangeboden wordt, weer wel. Dat komt ook elders in de toelichting terug met de formulering: ,,In bijlage 1 wordt toegevoegd: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten”.
In artikel 2 van de wet wordt ingegaan op de ‘reikwijdte’ ervan. Deze landsverordening is van toepassing op de overheidsgelieerde entiteiten en de organisaties of instellingen die zorgcontracten hebben met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en bekostigd worden door de fondsen basisverzekering ziektekosten (bvz) of algemene verzekering bijzondere ziektekosten (avbz).
Verder is deze landsverordening van overeenkomstige toepassing op: de ministeries van het Land Curaçao, de Staten, de Raad van Advies (RvA), de Sociaal-Economische Raad (SER), het instituut de Ombudsman alsmede van de Kinderombudsman en de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC); de kustwacht en de organisatie van de Raad voor de Rechtshandhaving.
In afwijking hiervan is deze Landsverordening niet van toepassing op: politieke ambtsdragers; de ondervoorzitter en de leden van de RvA; de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de SER; de Ombudsman en de Kinderombudsman; de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de ARC; en ambtenaren, gelijkgestelden en werklieden.
Deze Landsverordening is (ook) niet van toepassing op leden van verschillende organisaties zoals die van het Openbaar Ministerie (OM), de Raad voor de Rechtshandhaving en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De toelichting spreekt van diverse bijlagen. Bijlage 1 is die van de overheidsgelieerde entiteiten. Daar is de Centrale Bank CBCS nu toch weer aan toegevoegd.
Bijlage 2 wordt gewijzigd. Hierin komen entiteiten te vervallen zoals: Fundashon Kas di Kultura en de stichtingen Administratiekantoor CDM Holding, Economische Ontwikkeling, Innovatie Centrum Curaçao (ICC) en Nederlands Antilliaanse Academie. Deze zijn failliet, niet meer actief, in liquidatie of gefuseerd. Er worden ook stichtingen die als overheidsgelieerde entiteiten worden aangemerkt aan toegevoegd zoals de stichtingen Reclassering Curaçao, Beveiligingszorg Justitie, Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao, GVI Curaçao en HNO Holding (Hospital Nobo Otrobanda).
In bijlage 3 worden toegevoegd: Curaçao Data & Television nv; Curaçao Development Institute nv; en GI-RO Settlement Holding nv. Het betreft overheids-nv’s die pas recent, vanaf ongeveer medio 2020, zijn opgericht.
Aan het ontwerp is een nieuwe bijlage 4 toegevoegd, luidende de organisaties of instellingen die zorgcontracten hebben met de SVB en bekostigd worden door de fondsen bvz of avbz.
De bezoldiging van een topfunctionaris bedraagt per kalenderjaar ten hoogste 263.000 gulden. Tot de bezoldiging wordt gerekend de som van de beloning, de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en de beloningen op termijn, overeenkomstig de Nederlandse Wet normering topinkomens (NWnt).
Tot de topfunctionarissen worden gerekend de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen, alsmede de leden van de hoogste groep leidinggevenden daaronder of degenen belast met de dagelijkse leiding van de entiteit.
Onder de regeling vallen de overheid en de overheidsgelieerde entiteiten, zoals overheidsbedrijven en publiek gefinancierde stichtingen en overige instellingen die voor minimaal 50 procent gefinancierd worden vanuit de begroting.
Bij entiteiten waarvan de jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant, controleert deze ook de naleving van de wet, waarbij onverschuldigde betalingen door de accountant worden gemeld bij de ministers en gegevens inzake bezoldiging in een financieel verslaggevingsdocument worden vermeld.
Voor alle entiteiten in de (semi-)publieke sector geldt een jaarlijkse publicatieplicht in jaarverslag of verantwoording voor de bezoldiging van alle topfunctionarissen en voor de beloningen van overige medewerkers en adviseurs voor zover zij het maximum te boven gaan.
Al met al komt het erop neer dat Curaçao een wettelijke regeling heeft overeenkomstig de NWnt.

De bijlagen met alle entiteiten
Bijlage 1, als onderdeel van de Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten, bevat de volgende entiteiten:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.