COHO Aruba

N1 LETTER FROM THE STATE SECRETARY FOR HOME AFFAIRS AND KINGDOM RELATIONS

N1 LETTER FROM THE STATE SECRETARY FOR HOME AFFAIRS AND KINGDOM RELATIONS

Senate of the States General I

Meeting year 2021 – 2022

35 925 IV Adoption of the budget statements of Kingdom Relations (IV) and the BES Fund (H) for the year 2022

34 269 Evaluation of the Kingdom Act Financial Supervision Curaçao and Sint Maarten

N1 LETTER FROM THE STATE SECRETARY FOR HOME AFFAIRS AND KINGDOM RELATIONS

To the President of the Senate of the States General

The Hague, 24 June 2022

In response to requests from Aruba, Curaçao and Sint Maarten, the Kingdom Council of Ministers (RMR) has decided under certain conditions to agree to the phasing out of the salary discounts that have been applied since 2020. These discounts were made a condition by the RMR in 2020 to the liquidity support to be received from the Netherlands with the aim of contributing to the recovery of public finances and out of solidarity with the private sector, which was having a hard time due to the loss of tourism. .
In February of this year, the RMR decided that phasing out was not an option as long as there is liquidity support. Since then, the rising energy prices have also caused high inflation in the countries and an accumulation of purchasing power losses. For this reason, the RMR partly reconsidered the earlier decision on 24 June 2022.

The RMR has decided to allow countries to phase out the 12.5% ​​salary discounts for employees in the (semi) public sector at their own pace, subject to the following conditions:

  1. Reduction can only take place after the regulation for the standardization of top incomes in accordance with RMR decisions has been established in the country and will come into effect as soon as possible;

Explanation
• The standard setting of top incomes in the (semi) public sector at 130% of the employment conditions of the Prime Minister of the country was also set in 2020 as a condition for receiving liquidity support. To promote the effectiveness of the regulations, the RMR laid down further provisions with regard to the standards on 24 September 2021.
• In none of the countries has this condition been (fully) followed.
• The shortest possible date will be for Sint Maarten in connection with the Ombudsman’s role in the legislative process immediately after the Ombudsman’s term has expired.

  1. Cover for the run-down must be found within the country’s own budget and cannot be covered with liquidity support. To this end, the countries submit a proposal to the Board of (Aruba) financial supervision (C(A)ft) for review;

Explanation

1 The letter N refers only to 35 925 IV.
1

• In the case of limited cover, you can opt for partial or gradual reduction of the salary discounts. In this way, each country can set its own pace.
• The C(A)ft is asked for advice on the hardness (certainty) of the cover and also for a test against the relevant legislation and the agreements made in the RMR with regard to the deficit in 2022.

  1. When sufficient space can be found within their own budget for complete phasing out, the countries will no longer invoke Article 23 of the LAft/Article 25 of the Rft – as long as no new unforeseen circumstances arise;

Explanation
• In 2022, the possibility of receiving liquidity support will no longer be an obstacle to phasing out the discount, provided the support is not used for phasing out.
• For 2023, the decision of February 4 will remain in force. This means that if the salary discounts are completely phased out in 2023, the countries will no longer be able to rely on art. 23 LAft/art. 25 Rft to be able to deviate from the budgetary norms and to receive liquidity support.
• The condition to refrain from invoking art. 23 LAft/art. 25 Rft does not apply if unforeseen circumstances arise, such as a new large corona wave that would bring tourism to a complete standstill.

  1. The 25% salary discount for political office holders will remain intact for the time being;

Explanation
• The discounts on the salaries of political office holders of the countries will remain intact for the time being, based on the principle that the strongest shoulders bear the heaviest burden. The strongest shoulders can bear this burden and although the financial size of these cuts for this relatively small group is limited, the maintenance sends a signal that public finances still need to be put in order on a sustainable basis.

In this context, countries are requested to emphasize the lowest incomes when phasing out the salary discount, because this group will be hit hardest by the price increases. Furthermore, the countries are requested to implement energetically the measures in the country package with regard to the austerity of working conditions and to consider whether it would be acceptable if, by phasing out the 12.5% discount, the salaries of civil servants would exceed the salaries of political office holders at enforcement of

the 25% salary discount.

The countries can submit their request for phasing out to the RMR. Curaçao and Sint Maarten have indicated that they cannot (yet) agree to the conditions. For that reason, the decision-making by the RMR is limited to Aruba. If Curaçao and Sint Maarten agree to the conditions at a later date, they can also submit a request to the RMR. The RMR has mandated me to assess the requests from the countries in consultation with the Minister of Finance and to grant permission to phase out if the conditions are met. This provides more flexibility in the handling of requests.

The State Secretary for the Interior and Kingdom Relations
Digitization and Kingdom Relations

Alexandra C. van Huffelen

Article 12a of the Charter for the Kingdom of the Netherlands

Eerste Kamer der Staten-Generaal I

Vergaderjaar 2021 – 2022

35 925 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BESfonds (H) voor het jaar 2022

34 269 Evaluatie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

N1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2022

De Rijksministerraad (RMR) heeft naar aanleiding van verzoeken van Aruba, Curaçao en Sint Maarten besloten onder voorwaarden akkoord te gaan met de afbouw van de salariskortingen die sinds 2020 worden toegepast. Deze kortingen werden door de RMR in 2020 als voorwaarde verbonden aan de van Nederland te ontvangen liquiditeitssteun met als doel een bijdrage te leveren aan het herstel van de overheidsfinanciën en uit solidariteit met de private sector, die het door het wegvallen van het toerisme erg zwaar had.
In februari van dit jaar besloot de RMR dat afbouw niet in de rede lag zolang er sprake is van liquiditeitssteun. Sindsdien is ook in de landen door de oplopende energieprijzen sprake van hoge inflatie en een stapeling van koopkrachtverliezen. Om die reden heeft de RMR op 24 juni 2022 het eerdere besluit deels heroverwogen.

De RMR heeft besloten de landen toe te staan de 12,5% salariskortingen voor medewerkers in de (semi)publieke sector in eigen tempo af te bouwen onder de volgende voorwaarden:

  1. Afbouw kan pas plaatsvinden nadat in het land de regeling tot normering van topinkomens conform RMR-besluiten is vastgesteld en op de kortst mogelijke termijn in werking zal treden;

Toelichting
• De normering van topinkomens in de (semi)publieke sector op 130% van de arbeidsvoorwaarden van de minister-president van het land werd ook in 2020 als voorwaarde aan het ontvangen van liquiditeitssteun vastgelegd. Ter bevordering van de effectiviteit van de regelingen heeft de RMR op 24 september 2021 nadere bepalingen met betrekking tot de normering vastgelegd.
• In géén van de landen is deze voorwaarde al (volledig) opgevolgd.
• De datum op de kortst mogelijke termijn valt voor Sint Maarten in verband met de rol van de Ombudsman in het wetgevingstraject direct na het verstrijken de termijn van de Ombudsman.

  1. Dekking voor de afbouw moet gevonden worden binnen de eigen begroting van het land en kan niet met liquiditeitssteun worden gedekt. De landen dienen hiervoor een voorstel in bij het College (Aruba) financieel toezicht (C(A)ft) ter toetsing;

Toelichting

1 De letter N heeft alleen betrekking op 35 925 IV.
1

• Bij beperkte dekking kan worden gekozen voor gedeeltelijke of geleidelijke afbouw van de salariskortingen. Zo kan ieder land zijn eigen tempo bepalen.
• Het C(A)ft-wordt advies gevraagd over de hardheid (zekerheid) van de dekking en verder om een toets aan de relevante wetgeving en de met betrekking tot het tekort in 2022 in de RMR gemaakte afspraken.

  1. Wanneer voldoende ruimte gevonden kan worden binnen de eigen begroting voor volledige afbouw, zullen – zolang zich geen nieuwe onvoorziene omstandigheden voordoen – de landen geen beroep meer doen op artikel 23 van de LAft/artikel 25 van de Rft;

Toelichting
• In 2022 is de mogelijkheid tot het ontvangen van liquiditeitssteun niet langer een belemmering voor afbouw van de korting, mits de steun niet wordt ingezet voor de afbouw.
• Voor 2023 blijft het besluit van 4 februari jl. wel kracht. Dat betekent dat de landen bij volledige afbouw van de salariskortingen in 2023 niet langer een beroep zullen kunnen doen op art. 23 LAft/art. 25 Rft om te kunnen afwijken van de begrotingsnormen en liquiditeitssteun te kunnen ontvangen.
• De voorwaarde af te zien van een beroep op art. 23 LAft/art. 25 Rft geldt niet indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, zoals een nieuwe grote coronagolf waardoor het toerisme weer volledig zou stilvallen.

  1. De salariskorting van 25% voor politieke ambtsdragers blijft vooralsnog intact;

Toelichting
• De kortingen op de salarissen van politieke ambtsdragers van de landen blijven vooralsnog intact vanuit het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De sterkste schouders kunnen deze last dragen en hoewel de financiële omvang van die kortingen van deze relatief kleine groep beperkt is, wordt met de instandhouding een signaal afgegeven dat de overheidsfinanciën nog duurzaam op orde moeten worden gebracht.

Daarbij wordt de landen verzocht bij de afbouw van de salariskorting de nadruk te leggen op de laagste inkomens, omdat die groep het hardst wordt geraakt door de prijsstijgingen. Verder wordt de landen verzocht de maatregelen in het landspakket met betrekking tot de versobering van arbeidsvoorwaarden voortvarend te implementeren en af te wegen of het aanvaardbaar zou zijn als door afbouw van de 12,5% korting de ambtenarensalarissen zouden uitkomen boven de salarissen van politieke ambtsdragers bij handhaving van de 25% salariskorting.

De landen kunnen hun verzoek tot afbouw aan de RMR voorleggen. Curaçao en Sint Maarten hebben aangegeven (nog) niet te kunnen instemmen met de voorwaarden. Om die reden is de besluitvorming door de RMR beperkt tot Aruba. Indien Curaçao en Sint Maarten op een later tijdstip zouden instemmen met de voorwaarden, dan kunnen ook zij een verzoek aan de RMR voorleggen. De RMR heeft mij gemandateerd om in overleg met de Minister van Financiën de verzoeken van de landen te beoordelen en om toestemming tot afbouw te verlenen als aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit biedt meer flexibiliteit in de behandeling van de verzoeken.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Digitalisering en Koninkrijksrelaties

Alexandra C. van Huffelen

https://www.stmaartennews.org

https://www.stmaarten.news

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.