De Tweede Kamer

Answers Parliamentary Questions Expiry of the Temporary-Act on Digital-Deliberation

Answers Parliamentary Questions Expiry of the Temporary Act on Digital Deliberation and Decision-making

Answers Parliamentary Questions Expiry of the Temporary-Act on Digital-Deliberation
Answers Parliamentary Questions Expiry of the Temporary-Act on Digital-Deliberation
Answers Parliamentary Questions Expiry of the Temporary-Act on Digital-Deliberation
Answers Parliamentary Questions Expiry of the Temporary-Act on Digital-Deliberation

Covid-19 Positive Latest New Numbers on the island St-Maarten

by member Dekker-Abdulaziz (D66) about the expiry of the Temporary Act on digital consultation and decision-making for provinces,

municipalities, water boards and public bodies Bonaire, Sint Eustatius and Saba. These questions were submitted on July 11, 2022, with reference 2022Z14903.

The Minister of the Interior and Kingdom Relations,

http://www.stmaartennews.org

Hanke Bruins Slot

 1. Can you explain in more detail why the Temporary Act on digital consultation and decision-making for provinces, municipalities, water boards and public bodies Bonaire, St. Eustatius and Saba expired on 1 July, while corona still exists and the number of infections is increasing?

In a letter dated May 31, I informed the standing committee for the Interior and the
I have been asked to provide a response to my considerations regarding the twelfth extension of the Temporary Act on Digital Deliberation and Decision-Making (hereinafter:

Temporary Act) after 1 July. This is in view of the fact that on the one hand it is undesirable to keep a temporary law in force for longer than necessary and on the other hand because of the wishes of the VNG, the IPO, the UvW and the King’s Commissioners’ Circle to retain digital deliberations and decisions. In a letter dated 10 June last, the standing committee
indicated that it saw no reason for a twelfth extension and therefore called on the government to refrain from doing so. I have complied with this call, which means that the Temporary Act has expired on 1 July. https://www.stmaarten.news

 1. Can you explain in more detail whether, with the expiry of the temporary law, problems have arisen with regard to the decision-making procedures at local authorities and are you prepared to inquire with the VNG, among others, to find out which problems run into local authorities?

Contacts with the Association of Clerks and the VNG have not revealed any major problems as a result of the expiry of the Temporary Act. In some cases, representatives of the people have not been able to participate in meetings due to home quarantine. In principle, no meetings are held during the summer recess. If that is the case, a physical meeting will have to take place.

 1. Can you explain how local authorities are currently solving the current decision-making problems that arise due to the corona infection of members?

Of the few cases that have been reported to me, the local authorities have sought solutions within the current legal framework. In addition to physically not participating in a meeting and decision-making by a sick representative, there are two options within the current legal framework to be able to take decisions without having to meet with too many people. These possibilities were communicated to the local government at the outbreak of the Covid pandemic, when the Temporary Act was being prepared, to provide continuity of deliberation and decision-making.

A first possibility is if it is determined in a first meeting that the quorum is not met, then there is no longer a quorum in a second meeting. This is only possible for the topics that were already on the agenda of the first meeting. A second possibility is if no vote is requested during or after a digital deliberation on a proposal. In that case, the proposal has been adopted on the basis of Article 32(3) of the Municipalities Act and Article 32(3) of the Provinces Act respectively. The foregoing is

Incidentally, this is not regulated in the Water Boards Act, which means that general boards of water boards do not have this option.

I do not know which options have been used in the few cases that have occurred. I do note, however, that the provisional options that could be used prior to the entry into force of the Temporary Act were mainly intended for the situation in which the inability to participate in meetings and decision-making concerned the entire parliament and not, as now, a few members.

 1. You are working on a possible permanent regulation that is now available for consultation, but when do you expect the new law to come to the House and what does the planning look like?

The permanent ruleing (Digital Meetings of Decentralized Governments Act) creates a structural legal provision to keep digital meetings as a possibility outside the situation that physical meetings are discouraged due to COVID-19 or similar situations. The permanent scheme has an independent purpose, as a result of which it is not linked to the process of the first tranche of amendment to the Public Health Act.

The Act on Digital Meetings of Local Authorities is now available for consultation. After advice from the Council of State, the bill for the permanent settlement will be presented to parliament. I aim to present the bill to your House in the first quarter of 2023.

 1. If the corona figures rise again, what legal options do local governments have at their disposal to make digital decisions this autumn and winter?

With the expiry of the Temporary Act, decentralized parliaments no longer have legal options for digitally deliberating and making decisions, with the exception of the two options mentioned in the answer to question 3. If the health situation so requires, a new Temporary Act will be initiated, so that decentralized parliaments can meet digitally in a safe manner.

 1. Do you share the concern that the number of infections in the coming autumn and winter may be so high that local authorities will no longer be able to properly meet and make decisions?

In view of the current contamination developments, the professional and interest associations emphasize the importance of the availability of a facility for digital meeting if the contamination figures should increase again this autumn. I understand their concerns. In the event of a resurgence of the COVID-19 virus where the infections are so high that this entails restrictions that affect the holding of meetings, I think it is important to ensure the continuity of governance and the legality and democratic legitimacy of decision-making. guarantees. In that case, I will again bring an emergency law into procedure that temporarily provides for the

possibility to make digital decisions by decentralized people’s representative bodies.

 1. Are you prepared to re-submit a temporary law so that this law can come into effect next autumn/winter if it proves necessary? If not, why not?

Should the COVID-19 situation make it necessary to offer decentralized parliaments the opportunity to meet digitally in the autumn, the Temporary Act will be brought into procedure again.

1) https://www.internetconsultatie.nl/digitaalvergaderen/

Datum 19 juli 2022
Betreft Beantwoording Kamervragen Dekker-Abdulaziz over het vervallen van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld
Directoraat-Generaal
Openbaar Bestuur en
Democratische Rechtsstaat
Directie Democratie en
Bestuur, Directie
Constitutionele Zaken en Wetgeving
Turfmarkt 147 Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Nederland
Kenmerk
2022-0000382153
Uw kenmerk

door het lid Dekker-Abdulaziz (D66) over het vervallen van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze vragen werden ingezonden op 11 juli 2022, met kenmerk 2022Z14903.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Hanke Bruins Slot

 1. Kunt u nader toelichten waarom de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba op 1 juli jongstleden is komen te vervallen, terwijl corona nog bestaat en het aantal besmettingen toeneemt?

Bij brief van 31 mei jl. heb ik de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de
Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koning van de Eerste Kamer gevraagd om een reactie te geven op mijn overwegingen met betrekking tot de twaalfde verlenging van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (hierna: Tijdelijke wet) na 1 juli. Dit gezien het gegeven dat het enerzijds onwenselijk is een tijdelijke wet langer in werking te houden dan noodzakelijk en anderzijds vanwege de wensen van de VNG, het IPO, de UvW en de Kring van commissarissen van de Koning om het digitaal beraadslagen en besluiten te behouden. De vaste commissie heeft bij brief van 10 juni jl.
aangegeven geen aanleiding te zien voor een twaalfde verlenging en daarmee de regering opgeroepen hiervan af te zien. Aan deze oproep heb ik gevolg gegeven waarmee de Tijdelijke wet per 1 juli jl. is komen te vervallen.

 1. Kunt u nader toelichten of, met het komen te vervallen van de tijdelijk wet, problemen zijn ontstaan ten aanzien van de besluitvormingsprocedures bij lokale besturen en bent u bereid om navraag te doen bij onder andere de VNG, om na te gaan tegen welke problemen lokale besturen aan lopen?

Uit contacten met de Vereniging van Griffiers en de VNG zijn thans geen grote problemen als gevolg van het vervallen van de Tijdelijke wet gebleken. In enkele gevallen hebben volksvertegenwoordigers niet aan vergaderingen kunnen deelnemen als gevolg van thuisquarantaine. In het zomerreces wordt er in principe niet vergaderd. Wanneer dat wel het geval mocht zijn, dan zal een fysieke vergadering moeten plaatsvinden.

 1. Kunt u toelichten op welke wijze lokale besturen, de huidige besluitvormingsproblemen die zich voordoen door coronabesmetting van leden, momenteel oplossen?

Van de enkele gevallen die mij gemeld zijn, hebben de lokale besturen oplossingen gezocht binnen het huidige wettelijke kader. Naast het fysiek niet deelnemen aan een vergadering en besluitvorming door een zieke volksvertegenwoordiger zijn er binnen het huidige wettelijke kader twee mogelijkheden om besluiten te kunnen nemen zonder met al te veel mensen bijeen te hoeven komen. Deze mogelijkheden zijn bij het uitbreken van de Covidpandemie, toen de Tijdelijke wet werd voorbereid, aan het decentraal bestuur gecommuniceerd om continuïteit van beraadslaging en besluitvorming te bieden.

Een eerste mogelijkheid is wanneer er in een eerste vergadering wordt vastgesteld dat het quorum niet gehaald wordt, er in een tweede vergadering geen quorum meer geldt. Dit kan alleen voor de onderwerpen die al op de agenda van de eerste vergadering stonden. Een tweede mogelijkheid is als tijdens of na een digitale beraadslaging over een voorstel geen stemming wordt gevraagd. In dat geval is het voorstel op grond van artikel 32, derde lid, Gemeentewet respectievelijk artikel 32, derde lid, Provinciewet aangenomen. Het voorgaande is

overigens niet geregeld in de Waterschapswet, waardoor algemene besturen van waterschappen deze mogelijkheid niet hebben.

Welke opties in de enkele gevallen die zich hebben voorgedaan zijn gebruikt, is mij niet bekend. Wel merk ik op dat de provisorische opties die voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet konden worden gebruikt vooral bedoeld waren voor de situatie waarin het niet kunnen deelnemen aan vergaderingen en besluitvorming de gehele volksvertegenwoordiging betrof en niet, zoals nu, enkele leden.

 1. U werkt aan een mogelijke permanente regeling die nu ter consultatie ligt, maar wanneer verwacht u dat de nieuwe wet naar de Kamer komt en hoe ziet de planning er verder uit?

De permanente regeling (Wet digitaal vergaderen decentrale overheden) creëert een structurele wettelijke voorziening om digitaal vergaderen als mogelijkheid te behouden buiten de situatie dat fysieke samenkomst wegens COVID-19 of soortgelijke situaties worden afgeraden. De permanente regeling kent een eigenstandig doel waardoor het niet verbonden is aan het traject van de eerste tranche van wijziging van de Wet publieke gezondheid.

De Wet digitaal vergaderen decentrale overheden ligt nu ter consultatie. Na advisering door de Raad van State, zal het wetsvoorstel voor de permanente regeling aan het parlement worden aangeboden. Ik streef er naar het wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2023 aan uw Kamer aan te bieden.

 1. Indien de coronacijfers weer stijgen, welke juridische mogelijkheden hebben lokale overheden tot hun beschikking om aanstaande herfst en winter digitaal besluiten te nemen?

Met het vervallen van de Tijdelijke wet hebben decentrale volksvertegenwoordigingen geen juridische mogelijkheden meer om digitaal te beraadslagen en besluiten, met uitzondering van de twee in het antwoord op vraag 3 benoemde opties. Indien de gezondheidssituatie daarom vraagt, zal een nieuwe Tijdelijke wet in procedure worden gebracht, zodat decentrale volksvertegenwoordigingen op een veilige wijze digitaal kunnen vergaderen.

 1. Deelt u de zorgen dat aankomende herfst en winter het aantal besmettingen dusdanig hoog kunnen zijn, dat lokale overheden niet meer goed kunnen vergaderen en besluiten kunnen nemen?

De beroeps- en belangenverenigingen benadrukken, met het oog op de huidige besmettingsontwikkelingen, het belang van beschikbaarheid van een voorziening voor digitaal vergaderen als dit najaar de besmettingscijfers weer zouden toenemen. Ik begrijp hun zorgen. Ingeval van opleving van het COVID-19-virus waarbij de besmettingen dusdanig hoog zijn dat dit beperkingen met zich meebrengt die invloed hebben op het houden van vergaderingen, vind ik het belangrijk om de continuïteit van het bestuur en de rechtmatigheid en democratische legitimiteit van besluitvorming te waarborgen. Ik zal in dat geval opnieuw een spoedwet in procedure brengen die tijdelijk voorziet in de

mogelijkheid om digitaal besluiten te nemen door decentrale volksvertegenwoordigende organen.

 1. Bent u bereid om opnieuw een tijdelijke wet in te dienen, zodat deze wet aanstaande herfst/winter al van kracht kan zijn indien het nodig blijkt? Zo nee, waarom niet?

Mocht in het najaar de COVID-19-situatie nopen tot het bieden van de mogelijkheid aan decentrale volksvertegenwoordigingen om digitaal te vergaderen, dan zal de Tijdelijke wet opnieuw in procedure worden gebracht.

1) https://www.internetconsultatie.nl/digitaalvergaderen/b1#header1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.